W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PRZEWODY DOKTORSKIE

Wykaz osób, które wszczęły przewód doktorski
na Wydziale Geodezji i Kartografii

 

Mgr inż. Marzena Wicht
Temat rozprawy doktorskiej: “Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating Urban ventilation corridors” ( “Opracowanie metodyki wyznaczania miejskich korytarzy napowietrzających z wykorzystaniem analiz przestrzennych i morfometrycznych”) – rozprawa w języku angielskim

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.01.2018

-----------------------

Mgr inż. Maciej Delnicki
Temat rozprawy doktorskiej: „Badanie możliwości kształtowania ładu przestrzennego terenów mieszkaniowych z wykorzystaniem wybranych procedur geodezyjnych”

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.12.2017

Mgr inż. Wojciech Dominik 
Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie nadliczbowości zdjęć lotniczych do generowania numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie gęstego dopasowania obrazów”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 29.06.2017 r.


Mgr inż. Monika Tercjak
Temat rozprawy doktorskiej: „Short period variations of Earth rotation from measurements made by ring laser gyroscopes”
(“Analiza możliwości wykorzystania obserwacji żyroskopów laserowych do wyznaczania krótkookresowych zmian w ruchu obrotowym Ziemi” ) – rozprawa w języku angielskim
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 29.06.2017 r.

Mgr inż. Sylwia Marczak
Temat rozprawy doktorskiej: „Ocena przydatności danych VGI w kontekście realizacji wybranych zadań jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie OpenStreetMap”
Wszczęcie przewodu: 20.04.2017 r.

Mgr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek
Temat rozprawy doktorskiej: „Propozycja metodyki prac scaleniowych w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich w Polsce”
Wszczęcie przewodu: 20.04.2017 r.

Mgr inż. Monika Płuciennik - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Temat rozprawy doktorskiej: „Koncepcja systemu decyzyjnego wspomagającego zarządzanie przestrzenią w aspekcie sytuowania reklam”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.01.2017 r.

Mgr inż. Maria Elżbieta Kowalska
Temat rozprawy doktorskiej: „Opracowanie metodyki przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego w pomiarach kontrolnych obiektów inżynierskich”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2016 r.

Mgr inż Bartłomiej Bielawski
Temat rozprawy doktorskiej: „Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2016 r.

Mgr inż Małgorzata Radło - Kulisiewicz
Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie pochodnych NMT w modelowaniu pokrywy glebowej w krajobrazie młodo glacjalnym dla bazy danych o glebach o poziomie uogólnienia odpowiadającego mapom w skali 1:250000”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2016 r.

Mgr inż. Arkadiusz Kołodziej 
Temat rozprawy doktorskiej: „metodyka zarządzania informacją przestrzenną o obiektach dziedzictwa kulturowego uwzględniająca partycypację społeczną”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2016 r.

Mgr inż. Wojciech Ostrowski 
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30.06.2016 r.

Mgr inż. Ewa Świerczyńska
Temat rozprawy doktorskiej: „Nowa metodyka inwentaryzacji miejsca zdarzenia drogowego”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego 14.04.2016

Mgr inż. Jacek Marciniak
Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie kartograficznych modeli wnętrz budynków do podniesienia jakości procesu nawigacji”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego 14.04.2016

Mgr inż. Miłosz Gnat
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu modelu danych na możliwości kartograficznej prezentacji wnętrza budynku w aplikacjach nawigacyjnych”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego 14.04.2016

-----------------------

Mgr inż. Iwona Jankowska

Temat rozprawy doktorskiej: Koncepcja zastosowania trygonometrycznych konstrukcji pomiarowych do wyznaczania konwergencji wyrobisk górniczych    
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.09.2015

Mgr inż. Kinga Węzka

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena niezawodności precyzyjnego wyznaczania pozycji punktu metodą PPP- GNSS w czasie  silnych zaburzeń stanu jonosfery
Tytuł w j. angielskim: Reliability evaluation of GNSS Precise Point Positioning in the presence of ionospheric disturbances   
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.09.2015

Mgr inż. Sławomir Łapiński    

Temat rozprawy doktorskiej: Badanie minimalnych wykrywalnych przemieszczeń  w sieci  kontrolnej dla różnych definicji obliczeniowego układu odniesienia    
Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  25.06.2015

Mgr inż. Kamil Latuszek

Temat rozprawy doktorskiej: Minimalizacja zniekształceń odwzorowań wielostożkowych  według kryteriów Airy'ego oraz Fioriniego  
Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  18.06.2015

Mgr inż. Andrzej  Borkowski   

Temat rozprawy doktorskiej: Modelowanie geostatystyczne stanu zanieczyszczeń gleb na  podstawie depozycji  z powietrza atmosferycznego  
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18.06.2015


Mgr Zofia Szczepaniak-Kołtun (Politechnika Koszalińska)

Temat rozprawy doktorskiej: Harmonizacja treści sytuacyjnej baz danych topograficznych z modelem wysokościowym na przykładzie obiektów hydrograficznych
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 6.02.2015


Mgr inż. Helena Łoś

Temat rozprawy doktorskiej: Badanie wpływu polaryzacji i częstotliwości danych satelitarnych SAR na dokładność określania zasięgu i struktury zjawisk lodowych na rzekach
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 6.02.2015

-----------------------

Mgr inż. Justyna Wójcik-Leń

Temat rozprawy doktorskiej:  Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów problemowych w procesie scalania gruntów
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30.09.2014

Mgr inż. Radosław Rogoziński

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza położenia  bieguna magnetycznego Ziemi  na podstawie badań paleomagnetycznych złoża Lębork
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 03.07.2014

Mgr inż. Anna Fiedukowicz

Temat rozprawy doktorskiej: Metodyka wykorzystania reduktów i reguł rozmytych w procesie generalizacji informacji geograficznej
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014

Mgr inż. Jędrzej Gąsiorowski

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie relacji topologicznych i geometrycznych w formułowaniu reguł asocjacyjnych do odkrywania wiedzy przestrzennej
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014

Mgr inż. Natalia Sajnóg

Temat rozprawy doktorskiej: Metodyka określania zasięgu służebności przesyłu dla potrzeb rejestracji w katastrze nieruchomości
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014

Mgr inż. Jakub Markiewicz

Temat rozprawy doktorskiej:  Badanie możliwości wykorzystania rastrów intensywności oraz metod dopasowania obrazów w automatycznej orientacji danych  z naziemnego skaningu laserowego
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014

Mgr inż. Tomasz Kogut

Temat rozprawy doktorskiej:  Badanie skuteczności wykrywania obiektów dna morskiego z wykorzystaniem analizy pełnego kształtu fali odbitej lotniczego skaningu batymetrycznego
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014

-----------------------

Mgr inż. Adrianna Tarnowska

Temat rozprawy doktorskiej:  Monitorowanie obszarów osuwiskowych dla potrzeb katastralnych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 05.07.2013

Mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak (PWSZ w Krośnie)

Temat rozprawy doktorskiej: Koncepcja wyceny wpływu ustaleń planu miejscowego na sposób wykonywania prawa własności.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 05.07.2013

Mgr inż. Elżbieta Protaziuk 

Temat rozprawy doktorskiej: Metodyka konstruowania sieci hybrydowych dla potrzeb geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2013

Mgr inż. Artur Adamek 

Temat rozprawy doktorskiej: Integracja urządzeń pomiarowych w mobilnym systemie dedykowanym do pomiaru geometrii szybów górniczych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2013

Mgr inż. Agnieszka Turek

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza możliwości zagospodarowania obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2013

Mgr inż. Magdalena Pieniak

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza geometrycznych własności form geomorfologicznych charakterystycznych dla terenów Polski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2013

Mgr inż. Przemysław Dykowski

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza czynników wpływających na wiarygodność precyzyjnych absolutnych wyznaczeń przyśpieszenia siły ciężkości grawimetrem absolutnym A10 w aspekcie modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.04.2013

Mgr inż. Wioleta Krupowicz (Radziszewska)

Temat rozprawy doktorskiej: Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.01.2013

-----------------------

Mgr inż. Anna Fijałkowska

Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie technologii GIS do badania wrażliwości modelu erozji wodnej.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.12.2012

Mgr inż. Michał Kukułka

Temat rozprawy doktorskiej: Koncepcja kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 29.06.2012

 

 

Dodatkowe informacje