Dyplomowanie zdalne

Egzamin dyplomowy w trybie na odległość

W Politechnice Warszawskiej możliwe jest przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających kontrolę w szczególności: transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku.

Egzamin dyplomowy w trybie na odległość (zdalnym) przeprowadzają powołane przez Dziekana komisje egzaminu dyplomowego.

Egzamin ten jest przeprowadzany zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29/09/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość według zasad określonych w załączniku nr 1 ”Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie na odległość”  do wymienionego Zarządzenia.

Przy organizacji i przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego w trybie na odległość obowiązują zasady, terminy i dokumenty identyczne, jak dla egzaminu dyplomowego organizowanego bezpośrednio (w tradycyjnej formie) uzupełnione o dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW i ich kopie elektroniczne.

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w trybie zdalnym powinni:

 1. Uzyskać w systemie APD akceptację przez Promotora złożonej uprzednio (w systemie APD) pracy dyplomowej (z weryfikacją w JSA). W przypadku, kiedy nie jest możliwe dołączenie pracy do APD np.: brak wprowadzonego promotora, zmiana tematu pracy dyplomowej należy pilnie skontaktować się z Dziekanatem drogą mailową.
 2. Mieć spełnione wymagania określone w programie studiów oraz uregulowane zobowiązania wobec Uczelni.
 3. W systemie USOSweb sprawdzić czy oceny łączne oraz składowe z wszystkich przedmiotów objętych zrealizowanym programem studiów są prawidłowo wpisane; w przypadku zauważenia rozbieżności konieczny kontakt (e-mail, telefon) z Dziekanatem.
 4. Zapoznać się ze wskazanym wyżej Zarządzeniem nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29 września 2020 r. (w szczególności z zasadami określonymi w załączniku nr 1 ”Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie na odległość” do wymienionego Zarządzenia).
 5. Zaakceptować: poprawność tekstów umieszczonych w suplemencie do dyplomu, zgodność danych osobowych znajdujących się w systemie USOS web (po otrzymaniu wiadomości na adres mailowy w domenie PW)
 6. Na adres mailowy pracownika Dziekanatu (na stronie Wydziału) zajmującego się danymi studiami przesłać wiadomość e-mail (co najmniej 2 tygodnie przed przewidywanym terminem obrony i wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl) z załączonymi dokumentami (format pdf lub jpg) do obrony:
  • podpisane podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym i wyznaczenie jego terminu,
   Podanie (msword, 18,32 kB)
  • podpisane oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (wg wzoru, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW),
  • oświadczenie autora pracy w języku polskim lub angielskim - oświadczenie należy wygenerować z modułu APD systemu USOS,
  • informacje o dodatkowych osiągnięciach do suplementu, jeżeli ktoś je posiada.

W związku z Zarządzeniem nr 41/2020 Rektora PW z dnia 18.06.2020 uprzejmie informujemy, że przy składaniu pracy dyplomowej w Zakładzie/Katedrze nie ma potrzeby składania płyty CD z zapisem cyfrowym pracy dyplomowej.

Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania poprzez e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą (przesyłka polecona) lub kurierem na adres Dziekanatu. W przypadku przesyłania dokumentów poprzez e-mail w temacie wiadomości należy podać "dokumenty do obrony, imię i nazwisko, kierunek, stopień i forma studiów".

Oryginały papierowe dokumentów wymienionych , pracę dyplomową w wersji papierowej (zawierającą temat i streszczenie pracy w języku angielskim, oświadczenie itd.) student składa nie później niż do dnia obrony pracy dyplomowej. Okładkę na pracę dyplomową student odbiera w Dziekanacie.

Ostateczne przygotowanie do wydania dyplomu ukończenia studiów wraz suplementem i ich odpisami jest warunkowane skompletowaniem wymaganych oryginałów dokumentów papierowych znajdujących się w obiegu wewnątrz Uczelni i oryginałów tych dokumentów papierowych, które powinien złożyć student.