Znak Politechniki Warszawskiej

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii jest Liderem Konsorcjum naukowego ww. Projektu

W roku 2019 Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie realizacji przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowego pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim”.

Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawą do osiągnięcia celów będzie przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocenę warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.  Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2023, a przewidywany budżet wynosi  3 570 000 zł. 

W ramach Projektu będzie realizowanych osiem zadań polegających na:

 • Opracowaniu diagnozy stanu gospodarczego, społecznego i środowiska
 • Określeniu specjalizacji regionalnych Mazowsza oraz opracowanie propozycji zmian profilu gospodarki w regionie
 • Opracowaniu idei Smart Villages Mazowsza
 • Analizie walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich województwa mazowieckiego
 • Opracowaniu koncepcji infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wdrożenie idei Smart Villages
 • Przygotowaniu założeń do testowania i weryfikacji społecznej koncepcji Smart Villages
 • Przygotowaniu koncepcji i założeń aplikacji mobilnych Smart Villages
 • Opracowaniu koncepcji założeń do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego.

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii jest Liderem Konsorcjum naukowego ww. Projektu, które składa się z następujących jednostek naukowo-badawczych:

 1. Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska 
 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 5. Instytut Geodezji i Kartografii
 6. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 7. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

W części wdrożeniowej Projektu Partnerzy Konsorcjum Naukowego udzielą nieodpłatnie Mazowieckiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu – Parkowi Spółdzielczemu w Płońsku licencji na korzystanie ze wszystkich Utworów wytworzonych w ramach realizacji Projektu.
Dla realizacji Projektu na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii będzie wykorzystywane centrum geoprzestrzennych analiz naukowych, z aplikacją najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych – CENAGIS.

Kierownikiem Projektu i Rady Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska  z Wydziału Geodezji i Kartografii PW. 

Funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu pełni dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni.

Prace badawcze w projekcie będą realizować pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii PW.