Badania odporności pozycjonowania GNSS na zakłócenia sygnału

Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS są powszechnie stosowanymi narzędziami lokalizacyjnymi, wykorzystywanymi do monitorowania i nawigowania obiektu w przestrzeni. Dynamiczny rozwój technologii geoinformacyjnych, w których istotnym elementem jest komponent lokalizacji obiektu, wymusza również ciągły rozwój oraz udoskonalanie algorytmów i metod pozycjonowania GNSS. W ramach tego rozwoju jednym z najistotniejszych elementów jest szeroko pojęte bezpieczeństwo wykorzystania technologii pozycjonowania, a w szczególności ochrony użytkowników systemów przed błędnym działaniem systemu GNSS spowodowanym intencjonalnymi (jamming, spoofing) oraz przypadkowymi (np. interferencje, błędy danych nawigacyjnych) zakłóceniami sygnałów pomiarowych.  

Temat projektu związany jest z badaniem odporność algorytmów pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych na zakłócenia sygnału oraz analizą wpływu poszczególnych źródeł zakłóceń na jakość wyznaczenia pozycji. W ramach projektu wykorzystywana jest unikatowa infrastruktury badawczej w postaci generatora sygnału GNSS Spirent GSS9000 oraz odbiornika NaviSoC firmy ChipCraft Sp. z o.o. (spółka spin-off Politechniki Warszawskiej). Zadania badawcze obejmują: analizy odporności poszczególnych komponentów akwizycji sygnału i modeli pozycjonowania na błędy obserwacji i zakłócenia działania systemu GNSS; udoskonalenie i rozwój algorytmów zwiększających dokładność i niezawodność działania pozycjonowania GNSS; rozwój metod ostrzegania użytkowników systemu przed jego błędnym działaniem. 

Projekt jest finansowany w konkursie BEYOND POB w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.  
Wykonawcami projektu są:  

  • pracownicy Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Wydziału Geodezji i Kartografii PW: dr inż. Dominik Próchniewicz (kierownik projektu), mgr inż. Kinga Węzka, mgr inż Maciej Grzymała. 
  • pracownik Zakładu Metod Projektowania w Mikroelektronice, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Krzysztof Siwiec, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,  
  • Fabio Dovis, professor, Department of Electronics and Telecommunications, Politecnico di Torino