Badania i nauka

Zapraszamy na stronę FB Widziału:

https://www.facebook.com/hashtag/naukawgikpw

O BADANIACH

  1. Zakres badań prowadzonych na wydziale obejmuje całość zakresu geodezji i kartografii.
    Prace badawcze obejmują pomiary geodezyjne, grawimetrię, metrologię geodezyjną, astronomię geodezyjną, fotogrametrię, teledetekcję, kartografię, systemy informacji przestrzennej, geoinformatykę, kataster i inne. Prowadzone są również prace badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej.
  2. W szerokim zakresie były i są podejmowane przez Wydział prace badawcze realizowane w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (promotorskie, habilitacyjne, projekty badawcze własne), granty Rektora Politechniki Warszawskiej i granty oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Aktualnie Wydział realizuje kilka umów o charakterze badawczo-wdrożeniowym z podmiotami zewnętrznymi oraz realizuje umowę sieci naukowej „Polska sieć badawcza Globalny system Obserwacyjny" (wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutem Geodezji i Kartografii, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).
  3. Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii pełnią szereg funkcji w licznych naukowych organizacjach krajowych i zagranicznych. Efektem działalności naukowo-badawczej pracowników Wydziału jest znacząca liczba publikacji.
  4. Wydział Geodezji i Kartografii był inicjatorem utworzenia Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych i w ramach sieci współpracuje obecnie z 28 jednostkami badawczymi z całego kraju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://cenagis.edu.pl/siec-naukowa-analiz-geoprzestrzennych/