Badanie postaw społeczności lokalnych wobec zjawiska suszy na terenach wiejskich

Projekt pt. "Badanie postaw społeczności lokalnych wobec zjawiska suszy na terenach wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego", realizowany jest w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału GiK, pod kierownictwem mgr inż. Moniki Piotrkowskiej. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawują dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni oraz dr Konrad Stępnik (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński).

Projekt obejmuje pilotażowe badanie eksploracyjne postaw społeczności lokalnych wobec zjawiska suszy na terenach wiejskich z wykorzystaniem wywiadów bezpośrednich. Jego celem jest określenie stosunku rolników i przedstawicieli lokalnej administracji publicznej do ryzyka wystąpienia suszy na obszarach rolniczych gminy oraz sposobów radzenia sobie z tym zagrożeniem i jego skutkami.

Projekt finansowany jest ze środków grantu Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa Geodezja i Transport. Kwota dofinansowania wynosi 10956,00 zł. Czas realizacji projektu: 12.04.2022-31.07.2023

Jednym z efektów badania jest wstępne zidentyfikowanie czynników, które wpływają na podejmowanie przez rolników działań adaptacyjnych i ich zdolność do radzenia sobie z suszą i jej skutkami. Przeprowadzone rozmowy pozwoliły na określenie jakie w opinii interesariuszy są potrzeby i możliwości zastosowania różnych środków przeciwdziałania skutkom suszy na terenie województwa mazowieckiego, aby poprawić warunki gospodarowania w rolnictwie.

Wykonawczyni planuje kontynuację i pogłębianie badań nad społecznymi uwarunkowaniami procesu przeciwdziałania skutkom suszy ubiegając się o kolejny wniosek grantowy (NCN Preludium). Powyższe zagadnienia będą stanowiły istotny wkład w prace nad rozprawą doktorską autorki z zakresu kształtowania krajobrazu na obszarach wiejskich w obliczu zagrożeń klimatycznych.