Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką - dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką - dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką - dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

W dniu 16 września 2020 roku JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na kadencję 2020-2024 dr. hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. uczelni na stanowisko Prodziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

  • w 2001 r. uzyskał z stopień doktora,
  • w roku 2011 z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia w tematyce systemów informacji przestrzennej i kartografii.
  • Jest zatrudniony w Zakładzie Kartografii na stanowiska profesora uczelni.

Zajmuje się badaniami z zakresu geoinformatyki i kartografii, w szczególności kartografią mobilną i nawigacyjną, aplikacjami bazującymi na lokalizacji (LBS), modelowaniem danych przestrzennych, systemami informacji topograficznej, innowacyjnymi zastosowaniami geoinformacji.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych.

Kierował wieloma projektami badawczo-rozwojowymi i infrastrukturalnymi, w szczególności realizowanymi we współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Członek wielu gremiów naukowych, m.in. przewodniczący Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (od 2016 roku), członek redakcji kwartalnika „Polish Cartographical Review” i Rady Redakcyjnej półrocznika „Reports on Geodesy and Geoinformatics”. Laureat szeregu nagród JM Rektora PW za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Na macierzystym Wydziale pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju w kadencji 2012-2016 oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Rozwoju w kadencji 2016-2020. Był głównym inicjatorem powstania i koordynatorem kierunku studiów „geoinformatyka” w Politechnice Warszawskiej, inicjatorem utworzenia Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS), współautorem koncepcji anglojęzycznej specjalności Mobile Mapping and Navigation Systems.

Kierował zespołem opracowującym Strategię Rozwoju Wydziału na lata 2012-2020.

Posiada duże doświadczenie produkcyjno-wdrożeniowe.

Jest autorem lub współautorem licznych eksperckich dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego.

W latach 1999-2003 był głównym projektantem polskiej Bazy Danych Topograficznych (TBD, obecnie BDOT10k).

Kierował pracami produkcyjnymi i rozwojem Systemu Bazy Danych Przestrzennych (2001-2011) w firmach grupy kapitałowej PPWK (funkcja Dyrektora ds. technologii GIS, Dyrektora Działu Baz Danych Geograficznych oraz Dyrektora ds. Marketingu i Szkoleń).

Od 2015 Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju ("Inteligentne sieci, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne"), a od 2018 wiceprzewodniczący Państwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką honorową „Za zasługi dla Geodezji i Kartografii”