Zostań studentem Wydziału Geodezji i Kartografii

Zapisy na studia I stopnia - od 8 czerwca 2021 r.

Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów.

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza.

Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie Wydziału:

https://www.gik.pw.edu.pl/Rekrutacja/O-kier.-Geodezja-i-Kartografia

Absolwent potrafi:

 • posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną;
 • pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów;
 • projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne;
 • realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne  poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych;
 • przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami;
 • instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Kierunek: GEOINFORMATYKA

Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka jest ukierunkowane na łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu absolwent jest przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych  (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału:

https://www.gik.pw.edu.pl/Rekrutacja/O-kier.-Geoinformatyka

Absolwent potrafi:

 • zaprojektować, wykonać lub  współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną;
 • łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych)

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza;
 • duże, średnie i małe przedsiębiorstwa  geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformacyjne;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej;
 • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów.

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowy program studiów obydwu specjalności opisany jest na stronie Wydziału:

https://www.gik.pw.edu.pl/Rekrutacja/O-kier.-Gospodarka-Przestrzenna

Absolwent potrafi:

 • obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analizy danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji;
 • korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalające określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem;
 • wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi;
 • wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi, dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej.

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną;
 • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin;
 • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
 • przedsiębiorstwach oddziaływających na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska;
 • instytucje i agencje Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-stacjonarne-I-stopnia

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite