Rekrutacja - niestacjonarne II st.

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna odbywa się w systemie IRK w dniach 2 – 29 sierpnia 2022

Kandydaci rejestrują się internetowo w systemie IRK pod adresem https://irk.pw.edu.pl  gdzie wgrywają elektroniczne wersje wymaganych dokumentów (CV, dyplomu studiów I stopnia i fotografii) oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej, co warunkuje udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W następnej kolejności, w dniach 30.08. – 01.09.2022 (w godz. 10-14) do Dziekanatu Wydziału, mieszczącego się w Gmachu Głównym PW w p. 127, Kandydaci dostarczają życiorys (CV), kopię dyplomu studiów I stopnia wraz z oryginałem i dowodem osobistym do wglądu oraz dwie fotografie w formie analogowej.

Spis składanych dokumentów:

  • życiorys (CV), uwzględniający wykształcenie i zatrudnienie,
  • dyplom studiów I stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia na wymaganych kierunkach (kopia do złożenia oraz oryginał do okazania),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie,

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, rozpoczynające się w październiku 2022 r., będzie prowadzona według poniższego harmonogramu:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2.08.2022 początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz wgrywania dokumentów
29.08.2022 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz wgrywania dokumentów
30.08.2022 – 01.09.2022 dostarczanie dokumentów w formie analogowej do Dziekanatu Wydziału
5.09.2022 – 9.09.2022 ogłoszenie wyników
informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
12.09.2022 ogłoszenie wyników kwalifikacji