Dyplomowanie zdalne

Egzamin dyplomowy (w trybie na odległość) w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Do dnia 30 września 2020 r. możliwe jest prowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie na odległość przy użyciu narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Egzamin dyplomowy w trybie na odległość (zdalnym) przeprowadzają powołane przez Dziekana komisje egzaminu dyplomowego.

Egzamin ten jest przeprowadzany zgodnie z  Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora PW z dnia 4/05/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i według zasad określonych w załączniku nr 1 ”Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie na odległość”  do wymienionego Zarządzenia.

Przy organizacji i przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego w trybie na odległość obowiązują zasady, terminy i dokumenty identyczne, jak dla egzaminu dyplomowego organizowanego bezpośrednio (w tradycyjnej formie) uzupełnione o dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 Rektora PW i ich kopie elektroniczne.

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w trybie zdalnym powinni:

 1. Uzyskać w systemie APD akceptację przez Promotora złożonej uprzednio (w systemie APD) pracy dyplomowej (z weryfikacją w JSA). W przypadku, kiedy nie jest możliwe dołączenie pracy do APD np.: brak wprowadzonego promotora, zmiana tematu pracy dyplomowej należy pilnie skontaktować się z Dziekanatem droga mailową.
 2. Mieć spełnione wymagania określone w programie studiów oraz uregulowane zobowiązania wobec Uczelni.
 3. W systemie USOSweb sprawdzić czy oceny łączne oraz składowe z wszystkich przedmiotów objętych zrealizowanym programem studiów są prawidłowo wpisane; w przypadku zauważenia rozbieżności konieczny kontakt (e-mail, telefon) z Dziekanatem.
 4. Zapoznać się ze wskazanym wyżej Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora PW z dnia 4 maja 2020 r. (w szczególności z zasadami określonymi w załączniku nr 1” Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie na odległość” do wymienionego Zarządzenia).
 5. Na adres mailowy pracownika Dziekanatu (na stronie Wydziału) zajmującego się danymi studiami przesłać wiadomość e-mail (co najmniej 2 tygodnie przed przewidywanym terminem obrony i wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl) z załączonymi dokumentami (format pdf lub jpg) do obrony:
  • podpisane podanie (tylko przez studenta) o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym i wyznaczenie jego terminu,
   Podanie (msword, 18,32 kB)
  • podpisane oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość (wg wzoru, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 26/2020 Rektora PW),
   Oświadczenie (msword, 31,32 kB)
  • streszczenie pracy w języku obcym, jeżeli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język inny niż angielski – podpisane przez studenta,
  • oświadczenie autora pracy
  • formularz danych osobowych
  • formularz „Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów”, 
  • wniosek o wydanie suplementu i dyplomu w języku obcym (dla zainteresowanych), 
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł za dyplom w języku polskim, 40zł za dyplom w języku angielskim (opłatę wnosi się na indywidualne konto studenta, które znajduje się w systemie USOS),
  • informacje o dodatkowych osiągnięciach do suplementu, jeżeli ktoś je posiada.

W związku z Zarządzeniem nr 41/2020 Rektora PW z dnia 18.06.2020 uprzejmie informujemy, że od dnia 18.06.2020 przy składaniu pracy dyplomowej w Zakładzie/Katedrze nie ma potrzeby składania płyty CD z zapisem cyfrowym pracy dyplomowej.

Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania poprzez e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą (przesyłka polecona) lub kurierem na adres Dziekanatu. W przypadku przesyłania dokumentów poprzez e-mail w temacie wiadomości należy podać ‘dokumenty do obrony, imię i nazwisko, kierunek, stopień i forma studiów’.

Oryginały papierowe dokumentów wymienionych w pkt 5) oraz 4 szt. zdjęć -format 35x45mm (w przypadku wniosku o dyplom w języku angielskim 5 szt. zdjęć), pracę dyplomową w wersji papierowej (zawierającą temat i streszczenie pracy w języku angielskim, oświadczenie itd.) student składa nie później niż w okresie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni. Okładkę na pracę dyplomową student odbiera w Dziekanacie.

Ostateczne przygotowanie do wydania dyplomu ukończenia studiów wraz suplementem i ich odpisami jest warunkowane skompletowaniem wymaganych oryginałów dokumentów papierowych znajdujących się w obiegu wewnątrz Uczelni i oryginałów tych dokumentów papierowych, które powinien złożyć student.