Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Politechnika Warszawska, w okresie 01.05.2021 r. - 20.10.2021 r., realizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koordynatorkami projektu były pracowniczki Wydziału Geodezji i Kartografii – dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni i dr inż. Wioleta Krupowicz.

Celem operacji była poprawa wykorzystania potencjału społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich poprzez pozyskiwanie informacji od mieszkańców wsi na temat uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały warsztaty pt.: „Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej w scaleniach gruntów”, z udziałem mieszkańców obszarów wiejskich. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z ideą zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz ze sposobami angażowania społeczności lokalnej w kształtowanie otaczającej ich przestrzeni.

W wyniku przeprowadzonych badań opracowano ekspertyzę o zasięgu ogólnokrajowym, określającą zakres możliwych do podjęcia działań, które mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat zachowania, ochrony i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych wsi.

Więcej informacji o zrealizowanym projekcie znajduje się pod adresem:
https://www.gik.pw.edu.pl/zgpinsp/2020-2021-Projekt-KSOW-w-ramach-priorytetu-6-PROW-2014-2020