Wszczęte przewody doktorskie

mgr inż. Beata Weintrit
Temat rozprawy doktorskiej: „Opracowanie metodyki monitorowania wałów przeciwpowodziowych w Polsce z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.04.2019

mgr inż. Marianna Ulanicka
Temat rozprawy doktorskiej: „Metodyka wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem historycznego użytkowania”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.04.2019

mgr inż. Mariusz Pasik
Temat rozprawy doktorskiej: „ Koncepcja wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do kontroli pionowości osi trzonów przemysłowych kominów żelbetowych”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13.12.2018

Mgr inż. Maciej Delnicki
Temat rozprawy doktorskiej: „Badanie możliwości kształtowania ładu przestrzennego terenów mieszkaniowych z wykorzystaniem wybranych procedur geodezyjnych”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.12.2017

Mgr inż. Sylwia Marczak
Temat rozprawy doktorskiej: „Ocena przydatności danych VGI w kontekście realizacji wybranych zadań jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie OpenStreetMap”
Wszczęcie przewodu: 20.04.2017 r.

Mgr inż. Monika Płuciennik - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Temat rozprawy doktorskiej: „Koncepcja systemu decyzyjnego wspomagającego zarządzanie przestrzenią w aspekcie sytuowania reklam”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.01.2017 r.

Mgr inż. Arkadiusz Kołodziej
Temat rozprawy doktorskiej: „metodyka zarządzania informacją przestrzenną o obiektach dziedzictwa kulturowego uwzględniająca partycypację społeczną”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2016 r.

Mgr inż. Wojciech Ostrowski
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30.06.2016 r.

Mgr inż. Ewa Świerczyńska
Temat rozprawy doktorskiej: „Nowa metodyka inwentaryzacji miejsca zdarzenia drogowego”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego 14.04.2016

Mgr inż. Miłosz Gnat
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu modelu danych na możliwości kartograficznej prezentacji wnętrza budynku w aplikacjach nawigacyjnych”
Data wszczęcia przewodu doktorskiego 14.04.2016

Mgr inż. Iwona Jankowska
Temat rozprawy doktorskiej: Koncepcja zastosowania trygonometrycznych konstrukcji pomiarowych do wyznaczania konwergencji wyrobisk górniczych    
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.09.2015

Mgr inż. Kinga Węzka
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena niezawodności precyzyjnego wyznaczania pozycji punktu metodą PPP- GNSS w czasie  silnych zaburzeń stanu jonosfery
Tytuł w j. angielskim: Reliability evaluation of GNSS Precise Point Positioning in the presence of ionospheric disturbances   
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28.09.2015

Mgr inż. Jędrzej Gąsiorowski
Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie relacji topologicznych i geometrycznych w formułowaniu reguł asocjacyjnych do odkrywania wiedzy przestrzennej
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.06.2014

Mgr inż. Adrianna Tarnowska
Temat rozprawy doktorskiej:  Monitorowanie obszarów osuwiskowych dla potrzeb katastralnych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 05.07.2013

Mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak (PWSZ w Krośnie)
Temat rozprawy doktorskiej: Koncepcja wyceny wpływu ustaleń planu miejscowego na sposób wykonywania prawa własności.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 05.07.2013

Mgr inż. Elżbieta Protaziuk
Temat rozprawy doktorskiej: Metodyka konstruowania sieci hybrydowych dla potrzeb geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych.
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2013

Mgr inż. Magdalena Pieniak
Temat rozprawy doktorskiej: Analiza geometrycznych własności form geomorfologicznych charakterystycznych dla terenów Polski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26.09.2013