Kierunek studiów gospodarka przestrzenna uhonorowane certyfikatem jakości AESOP

Po dokładnym sprawdzeniu przedstawionych treści programowych i metod nauczania, Program studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią prowadzony na Politechnice Warszawskiej został uhonorowany specjalnym wyróżnieniem CERTYFIKAT JAKOŚCI AESOP. Komisja Doskonałości w Edukacji niniejszym oświadcza, że: program spełnia europejskie standardy jakości dla programów studiów w zakresie gospodarki przestrzennej, przedstawione w Karcie AESOP, uzupełnione o aspekty umiędzynarodowienia procesu nauczania. Przyznany certyfikat jest ważny przez okres sześciu lat (2018-2024).

Program studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna, oferowany na Politechnice Warszawskiej, został poddany ocenie przez powołaną specjalnie do tego celu komisję, w skład której weszło trzech członków Komisji Doskonałość w Edukacji, działającej w ramach Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania Przestrzennego AESOP. Komisja stwierdziła, że powyższa specjalność spełnia Europejskie standardy jakości opracowane dla programów studiów kierunków kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie AESOP z 1995 roku pt. „Wysoka jakość kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Europie”, ratyfikowanymi na spotkaniu kierowników jednostek kształcących w zakresie planowania przestrzennego (AESOP Heads of Schools Meeting) w Leuven w 2007 roku. Jakość kształcenia w zakresie planowania przestrzennego Specjalność studiów II stopnia Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią zawiera następujące aspekty jakości kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej: w zakresie programu studiów: Wszechstronny program studiów w zakresie gospodarki przestrzennej, kładący duży nacisk na wiedzę związaną ze środowiskowymi uwarunkowaniami planowania przestrzeni. Równowaga między zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami gospodarki przestrzennej, odzwierciedlona i osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów związanych z planowaniem środowiskowym, rozwijanie umiejętności i kompetencji, mających na celu rozwiązywanie złożonych zagadnień środowiskowych w rzeczywistości fizycznej. wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna (ponad 20 nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, których kompetencje zawodowe pokrywają większość zagadnień środowiskowych związanych z gospodarka przestrzenną). w zakresie metod dydaktycznych: Dobór podjeść dydaktycznych zawierających między innymi wytyczne projektowe, metody nauczania zorientowane na rozwiązywanie problemów, prace oparte o studia przypadków, seminaria i ćwiczenia projektowe. w zakresie elementów wyróżniających program: Odniesienie do polskiej tradycji planowania urbanistycznego, która integruje uwarunkowania środowiskowe i narzędzia planistyczne w nawiązaniu do warunków rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Zwrócenie uwagi na praktyczne podejście do rozwiązywania współczesnych i przyszłych problemów środowiska, wspomagane wiedzą urbanistyczną i umiejętnościami technicznymi.