Kierunek studiów gospodarka przestrzenna uhonorowany certyfikatem jakości AESOP

Program studiów specjalności „Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią”,  oferowany na studiach stacjonarnych II stopnia, prowadzonych na Politechnice Warszawskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, został wyróżniony w 2018 roku AESOP Certificate of Quality (Certyfikatem Jakości przyznawanym przez Stowarzyszenie Europejskich Szkół Planowania Przestrzennego AESOP).

Po dokładnym sprawdzeniu przedstawionych treści programowych i metod nauczania

 

Program studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna

Specjalność: Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią

prowadzony na

Politechnice Warszawskiej

 

został uhonorowany specjalnym wyróżnieniem

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI AESOP

 

Komisja Doskonałości w Edukacji niniejszym oświadcza, że:

program spełnia europejskie standardy jakości dla programów studiów w zakresie gospodarki przestrzennej, przedstawione w Karcie AESOP, uzupełnione o  aspekty umiędzynarodowienia procesu nauczania.

 

Przyznany certyfikat jest ważny przez okres sześciu lat (2018-2024).

As, Norwegia

3 kwietnia 2018 roku

 

Program studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna, oferowany na Politechnice Warszawskiej, został poddany ocenie przez powołaną specjalnie do tego celu komisję, w skład której weszło trzech członków Komisji Doskonałość w Edukacji, działającej w ramach Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania Przestrzennego AESOP. Komisja stwierdziła, że powyższa specjalność spełnia Europejskie standardy jakości opracowane dla programów studiów kierunków kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie AESOP z 1995 roku pt. „Wysoka jakość kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Europie”, ratyfikowanymi na spotkaniu kierowników jednostek kształcących w zakresie planowania przestrzennego (AESOP Heads of Schools Meeting) w Leuven w 2007 roku.

Jakość kształcenia w zakresie planowania przestrzennego

Specjalność studiów II stopnia Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią zawiera następujące aspekty jakości kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej:

w zakresie programu studiów:

  • Wszechstronny program studiów w zakresie gospodarki przestrzennej, kładący duży nacisk na wiedzę związaną ze środowiskowymi uwarunkowaniami planowania przestrzeni.
  • Równowaga między zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami  gospodarki przestrzennej, odzwierciedlona i osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów związanych z planowaniem środowiskowym, rozwijanie umiejętności i kompetencji, mających na celu rozwiązywanie złożonych zagadnień środowiskowych w rzeczywistości fizycznej.
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna (ponad 20 nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, których kompetencje zawodowe pokrywają większość zagadnień środowiskowych związanych z gospodarka przestrzenną).

w zakresie metod dydaktycznych:

  • Dobór podjeść dydaktycznych zawierających między innymi wytyczne projektowe, metody nauczania zorientowane na rozwiązywanie problemów, prace oparte o studia przypadków, seminaria i ćwiczenia projektowe.

w zakresie elementów wyróżniających program:

  • Odniesienie do polskiej tradycji planowania urbanistycznego, która integruje uwarunkowania środowiskowe i narzędzia planistyczne w nawiązaniu do warunków rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.
  • Zwrócenie uwagi na praktyczne podejście do rozwiązywania współczesnych i przyszłych problemów środowiska,