Badania naukowe

Szeroka tematyka badań prowadzonych przez pracowników Zakładu związana jest z interdyscyplinarnym charakterem gospodarki przestrzennej. Badania obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego a w szczególności: odtwarzanie zasobów materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie, ochrona zasobów glebowych, rekultywacja i remediacja gleb zdegradowanych i zanieczyszczonych metalami ciężkimi, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i monitoring środowiska oraz zrównoważony rozwój na obszarach objętych wpływem antropopresji
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie miejskich obszarów poprzemysłowych, rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych i zdewastowanych.
 • Rewitalizacja obszarów kryzysowych w miastach
 • Badania gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności z zakresu mieszkalnictwa społecznego
 • Teoretyczne podstawy systemu planowania przestrzennego, a w szczególności analiza wpływu na jakość planowania struktur własnościowych i parcelacyjnych gruntów oraz procesów rozwojowych zachodzących w Polsce
 • Zmiany struktury funkcjonalno - przestrzennej miast małych i średnich w Polsce
 • Parametryzacja przestrzeni miejskich dla potrzeb planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
 • Teoretyczne podstawy i zasady projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego
 • Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście regulacji zawartych w planach miejscowych.
 • Środowiskowe podstawy rozwoju miast i miejskich obszarów funkcjonalnych
 • Adaptacja gospodarki przestrzennej do zmian klimatu
 • Badania rynków nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej
 • Zastosowanie analiz statystycznych rynku nieruchomości dla potrzeb wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów podmiejskich
 • Szacowanie wartości nieruchomości rolnych w procesie scalenia gruntów z uwzględnieniem ciągłej, przestrzennej zmienności czynników środowiskowych.
 • Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych.
 • Interpretacja geodynamiczna wyników obserwacji geodezyjnych.
 • Mineralogia, mineralogia faz magnetycznych i zapis paleomagnetyczny osadów zastoiskowych
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk i procesów w gospodarce przestrzennej
 • Problematyka cyfryzacji opracowań planistycznych i włączenia ich do infrastruktury informacji przestrzennej Kraju