Seminaria naukowe i dydaktyczne

Konferencje, seminaria i imprezy popularno-naukowe zorganizowane w 2019 roku

 • Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia z planowania przestrzennego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, r. ak. 2018/2019, Warszawa;
 • Przeprowadzono prezentacje w czasie „Dni Otwartych” Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, dotyczącą nowego programu pt. Naprawmy naszą przestrzeń, dla przyszłych uczniów klasy z elementami gospodarki przestrzennej;
 • Zorganizowano IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pt. Zaplanuj swoją przestrzeń, r.ak. 2019/2020, Warszawa;
 • Zorganizowano seminarium projektowe w gminie Starachowice nt. Prezentacja projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta Starachowice, dla władz i mieszkańców gminy, 24.01.2019, Starachowice;
 • Współorganizacja seminarium nt. Analiza i ocena historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jako ważny element zrównoważonego rozwoju miasta z Naukowym Towarzystwem z udziałem pracowników Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. 13.02.2019, Politechnika Warszawska, Warszawa;
 • Zorganizowano wizytę studialną dla grupy 3 nauczycieli akademickich i 43 studentów z University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, w ramach przedmiotu ENVS378 International Planning. 02.04.2019-04.04.2019, Politechnika Warszawska, Warszawa;
 • Współorganizacja i udział w seminarium dotyczącym podjęcia współpracy naukowej, wymiany studenckiej, studiów zagranicznych bądź wyjazdów pracowników naukowych  na staże z Liverpool John Moores University. Przedstawiciele z Liverpool John Moores University: prof. Paulo Lisboa (Head of Department of Applied Mathematics, Head of the Engineering and Technology Research Institute), prof. Andy Shaw (Head of Built Environment and Sustainable Technologies Research Institute) oraz dr Patryk Kot (Senior Lecture in civil Engineering, Lead of Sensor Center). 04.04.2019, Politechnika Warszawska, Warszawa;
 • Zorganizowano seminarium projektowe w Politechnice Warszawskiej dla pracowników Urzędu Gminy Pomiechówek, nt. Prezentacja projektów zagospodarowania przestrzennego obrębu Czarnowo i Kikoły, 10.06.2019, Warszawa;
 • Zorganizowano seminarium projektowe w Politechnice Warszawskiej dla pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, nt. Prezentacja projektów podziału-funkcjonalno-przestrzennego obrębu Szpakowo, 17.06.2019, Warszawa;
 • Zorganizowano warsztaty projektowe we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Miasto Ogród-Sadyba dotyczące zagospodarowania ulicy Zdrojowej w Warszawie, czerwiec 2019, Warszawa;
 • Przeprowadzono lekcje pokazowe i warsztaty nt. Miasta Przyszłości. W jakim kierunku zmierza urbanizacja XXI wieku, Środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Co to jest ład przestrzenny? oraz Gleba podstawą życia, Zaplanujmy eko-przestrzeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach XXIII Festiwalu Nauki, 25.09.2019, Warszawa;
 • Zorganizowano seminarium nt. Analiza uwarunkowań rejonu Fortu Wawrzyszew na potrzeby opracowania projektu planu miejscowego w Urzędzie Dzielnicy Bielany w Warszawie, z udziałem burmistrzów oraz pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany. 08.10.2019, Warszawa;
 • Zorganizowano podzielone na 3 spotkania warsztaty z VIII L.O. im. Władysława IV nt. Percepcja i kompozycja przestrzeni, a piękno w mieście, 11.10.2019; 16.10.2019 oraz 16.11.2019;
 • Zorganizowano warsztaty terenowe z mieszkańcami dzielnicy Praga – Północ nt.: Odbiór wielozmysłowy przestrzeni publicznych, 16.11.2019 (wydarzenie opisane w Gazecie Wyborczej, na portalu www.naszemiasto.pl, wywiad w Radiu dla Ciebie oraz udokumentowane przez nagranie telewizyjne dla Kuriera Warszawskiego);
 • Przeprowadzenie wykładów nt. Analizy przestrzenne jako element gospodarki przestrzennej w ramach PW Junior, 14.12.2019, Politechnika Warszawska, Warszawa;
 • Zorganizowano przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mszczonowie prezentację studenckich projektów pt. Małe miasto w czterech odsłonach – proekologiczne, turystyczne, o zrównoważonej mobilności, przyjazne starzeniu, Mszczonów;
 • Organizacja Konkursu Studenckiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mszczonowie, na temat proekologicznego zagospodarowania przestrzeni miasta, Mszczonów.