Regulamin 2021 - Liga Rowerowa 100lecia GiK

Regulamin wydarzenia „Liga Rowerowa 100-lecia GiK”

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz przebieg wydarzenia „Liga Rowerowa 100-lecia GiK” zwanego dalej Rywalizacją.
 2. Celem Rywalizacji jest promowanie i propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia, a także Politechniki Warszawskiej, jako uczelni wspierającej aktywność fizyczną oraz promocja Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 3. Organizatorem Rywalizacji jest Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zwany dalej Organizatorem, adres: Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 4. Koordynatorem z ramienia Organizatora jest:
 5. Uczestnik przed dokonaniem zapisu na rywalizację zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem „Liga Rowerowa 100-lecia GiK”.
 6. Rywalizacja ma charakter sportowy.
 7. Wydarzenie rozpocznie się 26 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 maja 2021 roku.

§2

Uczestnictwo i zapisy

 1. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w Rywalizacji zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnik biorąc udział w Rywalizacji akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania podczas trwania Rywalizacji.
 3. W Rywalizacji mogą wziąć udział studenci, pracownicy, absolwenci i osoby związane z Wydziałem Geodezji i Kartografii (sympatycy).
 4. W Wydarzeniu mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat raz osoby poniżej 18 roku życia pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych,
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie osób małoletnich oraz za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie podczas Rywalizacji.
 6. W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy do niego zarejestrowani, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest:
  • 1) wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  • 2) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  • 3) akceptacja udziału w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność,
  • 4) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz materiałach promocyjnych organizatorów, w zakresie określonym w §2 ust. 10.
 8. Zgłoszenie niekompletne lub nieprawidłowe nie będzie brane pod uwagę.
 9. Po zgłoszeniu Uczestnik dostaje link do grupy w aplikacji Strava, dostęp do grupy będzie możliwy po zweryfikowaniu zgłoszenia.
 10. Nie należy udostępniać danych związanych ze zgłoszeniem osobom trzecim.
 11. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  • 1) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  • 2) udostępnianie partnerom strategicznych oraz partnerom medialnym egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w rywalizacji,
  • 3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • 4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  • 5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • 6) zamieszczenie i publikowane w prasie, na stronach internetowych i plakatach,
  • 7) emisja w przekazach telewizyjnych czy radiowych,
  • 8) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w rywalizacji w postaci zdjęć z trasy treningu.

§3

Formuła przeprowadzenia zawodów

 1. Rywalizacja zostanie przeprowadzona przy użyciu aplikacji Strava.
 2. W ramach Rywalizacji prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna:
  • 1) Klasyfikacja indywidualna jest klasyfikacją punktową i składa się z 5 tygodniowych rankingów.
  • 2) Do klasyfikacji indywidualnej zaliczanych będzie 100 najlepszych wyników punktowych uzyskanych w danym tygodniu. Osoba, która przejechała najwięcej kilometrów w danym tygodniu, uzyskuje 100 pkt, każda kolejna o 1 pkt mniej. Ograniczenia wynikają z możliwości aplikacji Strava.
  • 3) W przypadku, gdy dwie lub więcej osoby przejadą taką samą liczbę kilometrów w danym tygodniu rywalizacji, zostanie przyznana im liczba punktów, odpowiadająca najwyższemu z miejsc, które zajmą. Dalsze lokaty liczone będą bez zmian, czyli osoba kolejna po miejscu ex aequo, uzyskuje jeden punkt mniej, niż ww. Osoby.
  • 4) Przykładowo: kiedy 3 osoby przejadą 100km i uzyskają odpowiednio 1, 2 i 3 pozycję - wszyscy otrzymują 100 punktów, a kolejna osoba z rankingu (4 miejsce) otrzymuje 97 punktów.
  • 5) Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie przynajmniej 20 kilometrów w danym tygodniu. W przeciwnym razie wynik z danego tygodnia nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji.
 3. Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w trakcie trwania Rywalizacji.
 4. Organizator ma prawo do decyzji o wykluczeniu Uczestnika w przypadku podejrzenia o nieuczciwości w wykonanym treningu.
 5. Rywalizacja nie ma charakteru imprezy masowej i odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Strava, umożliwiającej rejestrację ilości kilometrów przejechanych przez Uczestnika.
 6. Uczestnik, wybierając miejsce do jazdy, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji treningu danego Uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

§4

Zwycięzcy i nagrody

 1. Spośród uczestników Wydarzenia, po upływie 5 tygodni, zostaną nagrodzone  po 3 osoby z największą ilością punktów w kategoriach open: Mężczyźni, Kobiety oraz po jednej osobie w kategoriach student, pracownik, absolwent/sympatyk Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 2. Zwycięzcy, o których mowa w §4 ust. 1 zostaną nagrodzeni statuetkami.
 3. Spośród zakwalifikowanych uczestników (§3 ust. 2 pkt. 5) co tydzień wśród studentów Politechniki Warszawskiej zostanie wylosowany jeden laureat, który otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 100 zł w formie bonu.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez fanpage „100-lecie Wydziału GIK PW” w portalu społecznościowym Facebook oraz stronę internetową www.gik.pw.edu.pl/100lecie.
 5. Organizator zapewnia możliwość odebrania nagrody na terenie Politechniki Warszawskiej w miejscu wyznaczonym przez Organizatora do 60 dni po ogłoszeniu wyników rywalizacji.
 6. Laureat nie może zażądać wymiany nagrody na inną.
 7. Otrzymane nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent finansowy ani nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 9. Nagrody finansowane z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Studentów Politechniki Warszawskiej przysługują tylko studentom Politechniki Warszawskiej.
 10. W przypadku nagród finansowanych z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Studentów Politechniki Warszawskiej osoba nagrodzona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór nagrody. Na potwierdzeniu muszą się znaleźć, oprócz podpisu i nazwy nagrody, dane: imię, nazwisko, numer indeks oraz data odbioru.

§5

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych kontaktowych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji Rywalizacji – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w Rywalizacji.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania Rywalizacji.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 §6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rywalizacji z ważnych przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej www.gik.pw.edu.pl/100lecie oraz kanałach społecznościowych Organizatora. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji.
 3. Kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.