Geoinformatyka

Studia stacjonarne

Studia prowadzone są w systemie elastycznym:
Inżynierskie (I stopnia) - 7 semestrów (bez specjalności),

Wprowadzono System punktów kredytowych (ECTS) ze średnią ważoną.

Okresem rozliczeniowym dla I roku jest semestr, na pozostałych latach - rok akademicki.
 
Wydział Geodezji i Kartografii od roku 2015/2016 kształci na nowym kierunku studiów „Geoinformatyka”!

Kierunek „Geoinformatyka” to pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni technicznej i pierwszy tego typu kierunek mający tzw. „profil praktyczny”, w ramach którego student realizuje między innymi 3 miesiące praktyki produkcyjnej. W czasie studiów przewidziane są również wykłady specjalistów z firm geoinformatycznych oraz wykładowców z zagranicy.
Geoinformatyka to jeden z kluczowych obszarów geomatyki (ang. geomatics).
Powstanie kierunku wynika z analizy rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów łączących wiedzę informatyczną z wiedzą geodezyjno-kartograficzną.
Szacuje się, że większość budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania wymaga dostępu do różnorodnych map cyfrowych zaczynając od map adresowych, poprzez zobrazowania lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele miast i mapy prezentujące infrastrukturę techniczną. Prawie każdy kto korzysta z urządzeń mobilnych tj, tabletów, smartfonów potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować do wybranych celów. To wszystko sprawia, że istnieje potrzeba tworzenia innowacyjnych produktów geoinformacyjnych.
Potrzebni są specjaliści inżynierowie posiadający gruntowną wiedzę geoinformatyczną oraz mający odpowiednią perspektywę zastosowań geoinformacji w życiu codziennym, zarówno profesjonalnym jak i prywatnym. Tworzenie nowoczesnych produktów geoinformatycznych to nie tylko rozwiązywanie trudnych zagadnień inżynierskich dających dużą satysfakcję, ale często świetna zabawa. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest podobne na całym świecie, więc przed najlepszymi absolwentami otwiera się globalny rynek pracy.
Absolwenta kierunku „Geoinformatyka” cechuje zdolność do łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu przygotowany jest do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).
Absolwent będzie potrafił zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną (w tym geograficzną). Absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze geodezji i kartografii, informatyki, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo).
Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii na kierunku „Geodezja i Kartografia”, rozwijając swoja wiedzę i umiejętności w takich specjalnościach jak Systemy Informacji Przestrzennej, Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej Kataster, Fotogrametria i Teledetekcja, Geodezja i Nawigacja Satelitarna, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami, Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.
Perspektywy zawodowe:

  •     Własna działalność gospodarcza, tworzenie innowacyjnych spółek start-up
  •     Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne
  •     Praca w firmach informatycznych
  •     Praca w administracji w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej
  •     Praca w firmach i instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo.