Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne

Studia prowadzone są w systemie elastycznym, który został wdrożony w roku akademickim 2002/2003 począwszy od pierwszego roku studiów. Jego struktura jest następująca:
Inżynierski (I stopnia) - 7 semestrów (bez specjalności),
Magisterski (II stopnia) - 3 semestry, specjalności:
    Geodezja i Nawigacja Satelitarna
    Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa
    Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
    Fotogrametria i Teledetekcja
    Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
    Systemy Informacji Przestrzennej
Wprowadzono System punktów kredytowych (ECTS) ze średnią ważoną. Okresem rozliczeniowym dla I roku jest semestr, na pozostałych latach - rok akademicki.

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia - inżynierskie trwają 8 semestrów (od roku akad. 2007/08). Prowadzone są jako studia zawodowe. Specjalność: Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej. Nowym elementem tego typu studiów są przedmioty obieralne. Umożliwiają one głębszą specjalizację w określonej dziedzinie wiedzy geodezyjnej.
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) prowadzone są przez cztery semestry z podziałem na następujące specjalności (wprowadzone od roku akad. 2007/08):
    Geodezja inżynieryjna,
    Kataster i SIP,
    Technologie satelitarne w geodezji.
Uruchomienie danej specjalności następuje od 3 semestru po uprzednim wybraniu jej (wybór w trakcie 2-go semestru) przez minimum 15 studentów.