Rekrutacja - stacjonarne II stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w lutym 2023 r.

jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Data Szczegóły procesu rekrutacji
10 stycznia 2023 r. początek zapisów w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i dostarczania wymaganych dokumentów do Dziekanatu
3 lutego 2023 r. koniec zapisów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
6 lutego 2023 r. ostateczny termin złożenia  wymaganych dokumentów w Dziekanacie (do g. 15.00)
7 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji w I turze rekrutacji
informacja o przedłużeniu zapisów wyłącznie dla kierunku Geodezja i Kartografia
informacja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w ramach II tury rekrutacji dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
10 lutego 2023 r. koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej wyłącznie dla kierunku Geodezja i Kartografia
13 lutego 2023 r. ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie (do g. 15.00) dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
13 lutego 2023 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji w II turze rekrutacji dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
14 lutego 2023 r. wydanie decyzji odmawiających przyjęcia na studia dla kandydatów niezakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne

------------

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności:  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2022 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

Pozostali kandydaci składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.