Rekrutacja - stacjonarne II stopnia

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne II stopnia, kierunek Geodezja i Kartografia

W dniach 25 – 28.02.2022 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne II stopnia, kierunek Geodezja i Kartografia, przy czym zapisy w systemie rekrutacyjnym poprzez stronę internetową https://www.zapisy.pw.edu.pl i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej będzie odbywało się w dniach 25 – 26.02.2022 r. zaś składanie wymaganych dokumentów w dniach 25 i 28.02.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii p. 128 GG  w godzinach pracy Dziekanatu.

------------

Komunikat nr 2 Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w ramach II i zarazem ostatniej tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, postanowiła przyjąć kandydatów, którzy wykazali się właściwymi kwalifikacjami.
Kandydaci zakwalifikowani w ramach II tury rekrutacji zostali powiadomieni o tym poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne.
Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia zostali zakwalifikowani na profile specjalności zgodnie z deklaracjami wyboru profilu.

------------

Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w ramach I tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, postanowiła przyjąć kandydatów, którzy wykazali się właściwymi kwalifikacjami.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji zostali powiadomieni o tym poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne.

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia zostali zakwalifikowani na profile specjalności zgodnie z deklaracjami wyboru profilu.

Do dnia 15 lutego br. trwa II tura rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia dla osób już zapisanych w systemie rekrutacyjnym - oczekujących na decyzję rekrutacyjną jak również nowych osób, które zapiszą się do dnia 11 lutego br. Ww. osoby, jeśli nie uczyniły tego wcześniej, powinny okazać oryginały wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dowodem osobistym do dnia 15 lutego br. w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii p. 128 GG  w godzinach pracy Dziekanatu. W przypadku rekrutacji na studia kierunek Gospodarka Przestrzenna wymagane dokumenty rekrutacyjne mogą być okazywane do dnia 15 lutego br. wyłącznie przez osoby już wcześniej zapisane tj. do 4 lutego br. w systemie rekrutacyjnym. 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne

------------

Zgodnie z §2 ust. 7 pkt A powyższego dokumentu komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu absolwenta studiów na kierunku niewymienionym w wykazie tj. innym niż kierunek studiów o zbliżonym profilu programowym. Absolwent ten w toku studiów musiał mieć jednak przedmioty z zakresu podstawowych zagadnień dla kierunku studiów, na który aplikuje.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności:  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2021 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

Pozostali kandydaci składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą,
  • aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.