O kier. Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna to studia skierowane do wszystkich, którzy chcą zrozumieć aspekty techniczne, społeczne, ekonomiczne i prawne procesu formułowania polityki przestrzennej zarówno na szczeblu lokalnym (gminnym), regionalnym, krajowym, jak również w skali europejskiej i światowej.
Są zainteresowani, by zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne związane z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziaływań na środowisko, opracowaniami ekofizjograficznymi, działaniami związanymi z rewitalizacją i ochroną krajobrazu oraz gospodarką nieruchomościami.
Chcą poznać nowoczesne narzędzia i instrumenty oraz oprogramowanie wspierające procesy analizy i projektowania tj. CAD, GIS, BIM.
Są zainteresowani zdobyciem niezbędnej wiedzy, pozwalającej kompleksowo spojrzeć na złożone zagadnienie racjonalnego gospodarowania przestrzenią oraz nabyciem umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy. Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna otrzymują wiedzę o charakterze wielodyscyplinarnym: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym.

NASZE ATUTY

 • Nowoczesne akredytowane laboratoria wyposażone w oprogramowanie.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna wysoko wykwalifikowana z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, nauk przyrodniczych, rewitalizacji i rekultywacji obszarów zdegradowanych, urządzania terenów wiejskich, wykorzystania technologii systemów informacji przestrzennej, przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych oraz satelitarnych, kartografii i gospodarki nieruchomościami.
 • Praktyki zawodowe oraz warsztaty urbanistyczne kompleksowo przygotowujące do pracy zawodowej. Odbywamy je po drugim lub trzecim roku studiów inżynierskich. Oprócz pracy i nauki, to także wspólne spędzanie czasu, zawiązywanie przyjaźni, wycieczki, ogniska i dużo dobrej zabawy.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ze środowiska biznesu, samorządami i organizacjami publicznymi, instytucjami zagranicznymi. Ma to duże znaczenie w przygotowaniu przyszłego absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw.
 • Wysoka jakość kształcenia potwierdzona bardzo dobrą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, certyfikatem jakości AESOP oraz wysoką pozycją w rankingu Perspektywy od 2016 roku wśród kierunków gospodarka przestrzenna w Polsce.
 • Na bieżąco wprowadzane są zmiany udoskonalające program kształcenia z uwzględnieniem najnowszych trendów rozwojowych w zakresie gospodarki przestrzennej, a także oczekiwań pracodawców i studentów.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne (dzienne):

I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów - 2 specjalności

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Istotą specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do pracy projektowej w zawodzie urbanisty. Przygotowuje do prowadzenia analiz przestrzennych niezbędnych do planowania rozwoju lokalnego, sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych na różnych szczeblach, planowania koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach, tworzenia wizualizacji 3D oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych technologii komputerowych CAD i GIS.
Studenci nabywają umiejętności projektowania odręcznego, wykonywania makiet oraz opracowań graficznych będących warsztatem pracy architektów i urbanistów. Studenci zapoznają się z celami i zakresem polityki przestrzennej prowadzonej na różnych szczeblach, nabywają umiejętności w kształtowaniu i przekształcaniu przestrzeni miejskiej wyrażanej w projektach urbanistycznych oraz koncepcjach zagospodarowania przestrzennego terenów o zróżnicowanej charakterystyce.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji samorządowej lub firmach projektowych, przy sporządzaniu/opracowywaniu/projektowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Istotą specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do oceny uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych w wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich i miejskich zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego.
Prace projektowe, wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych, przygotowują absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz jego ochrony, niezbędną do sporządzania i oceniania dokumentacji ekofizjograficznej i społeczno-gospodarczej dla celów planów zagospodarowania przestrzennego.
Studenci poznają zasady planowania rozwoju obszarów wiejskich, sporządzania projektu rekultywacji obszarów zdegradowanych i waloryzacji krajobrazu. Istotnym elementem programu jest także blok poświęcony opracowywania analizom rynku nieruchomości i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi.
Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach działających w dziedzinie inwestycji nieruchomości, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach badawczo-rozwojowych i wielu innych.

II stopnia (magisterskie) - 3 semestry - 2 specjalności

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Głównym celem specjalności jest przygotowanie do pracy w szeroko rozumianym planowaniu przestrzennym. Program studiów obejmuje wiedzę urbanistyczną i planistyczną przedstawioną w powiązaniu z niezbędną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia projektowe, dzięki którym studenci otrzymują niezbędne przygotowanie – merytoryczne i techniczne – do sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach. Zajęcia projektowe wzbogacone są w wyjścia terenowe w celu inwentaryzacji opracowywanych obszarów oraz prezentacje zrealizowanych projektów w jednostkach samorządu terytorialnego.
Studenci poznają zasady projektowania funkcji mieszkaniowych i tworzenia polityki mieszkaniowej w miastach, a także zdobywają umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD, GIS oraz BIM (modelowanie informacji o budynku).
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji samorządowej lub firmach zajmujących się sporządzaniem/opracowywaniem dokumentów planistycznych, ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Dzięki znajomości zasad urbanistyki oraz technologii BIM istnieje również możliwość pracy w biurach projektowych i architektonicznych w zakresie planowania przestrzeni miejskiej.
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Głównym celem specjalności jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia analiz uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych w celu określenia kierunków rozwoju przestrzennego gmin, powiatów i województw. Zajęcia łączą wiedzę teoretyczną zdobywaną na wykładach z dużą liczbą ćwiczeń projektowych, podczas których wykonywane są analizy przestrzenne i projektowane rozwiązania przestrzenne dla analizowanych obszarów, inwentaryzowanych przez studentów podczas wyjść terenowych.
Studenci poznają zasady opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, kształtowania krajobrazu i przestrzeni na obszarach wiejskich. Innym istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie studiów są zasady wyceny nieruchomości oraz przygotowania projektu rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, wykorzystywaną do projektowania obszarów zieleni w mieście. Zdobywają także umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD i GIS oraz teledetekcji w planowaniu przestrzennym.
Dzięki zdobytej interdyscyplinarnej wiedzy absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach z otoczenia biznesu, instytucjach badawczo-rozwojowych, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów uzupełniających możliwe jest również ubieganie się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Studia niestacjonarne (zaoczne):

I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów - 2 specjalności

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Istotą specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do pracy projektowej w zawodzie urbanisty. Przygotowuje do prowadzenia analiz przestrzennych niezbędnych do planowania rozwoju lokalnego, sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych na różnych szczeblach, planowania koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach, tworzenia wizualizacji 3D oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych technologii komputerowych CAD i GIS.
Studenci nabywają umiejętności projektowania odręcznego, wykonywania makiet oraz opracowań graficznych będących warsztatem pracy architektów i urbanistów. Studenci zapoznają się z celami i zakresem polityki przestrzennej prowadzonej na różnych szczeblach, nabywają umiejętności w kształtowaniu i przekształcaniu przestrzeni miejskiej wyrażanej w projektach urbanistycznych oraz koncepcjach zagospodarowania przestrzennego terenów o zróżnicowanej charakterystyce.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji samorządowej lub firmach projektowych, przy sporządzaniu/opracowywaniu/projektowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Istotą specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do oceny uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych w wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich i miejskich zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego.
Prace projektowe, wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych, przygotowują absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz jego ochrony, niezbędną do sporządzania i oceniania dokumentacji ekofizjograficznej i społeczno-gospodarczej dla celów planów zagospodarowania przestrzennego.
Studenci poznają zasady planowania rozwoju obszarów wiejskich, sporządzania projektu rekultywacji obszarów zdegradowanych i waloryzacji krajobrazu. Istotnym elementem programu jest także blok poświęcony opracowywania analizom rynku nieruchomości i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi.
Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach działających w dziedzinie inwestycji nieruchomości, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach badawczo-rozwojowych i wielu innych.

II stopnia (magisterskie) - 4 semestry - 2 specjalności

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
Głównym celem specjalności jest przygotowanie do pracy w szeroko rozumianym planowaniu przestrzennym. Program studiów obejmuje wiedzę urbanistyczną i planistyczną przedstawioną w powiązaniu z niezbędną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia projektowe, dzięki którym studenci otrzymują niezbędne przygotowanie – merytoryczne i techniczne – do sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach. Zajęcia projektowe wzbogacone są w wyjścia terenowe w celu inwentaryzacji opracowywanych obszarów oraz prezentacje zrealizowanych projektów w jednostkach samorządu terytorialnego.
Studenci poznają zasady projektowania funkcji mieszkaniowych i tworzenia polityki mieszkaniowej w miastach, a także zdobywają umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD, GIS oraz BIM (modelowanie informacji o budynku).
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji samorządowej lub firmach zajmujących się sporządzaniem/opracowywaniem dokumentów planistycznych, ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Dzięki znajomości zasad urbanistyki oraz technologii BIM istnieje również możliwość pracy w biurach projektowych i architektonicznych w zakresie planowania przestrzeni miejskiej.
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Głównym celem specjalności jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia analiz uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych w celu określenia kierunków rozwoju przestrzennego gmin, powiatów i województw. Zajęcia łączą wiedzę teoretyczną zdobywaną na wykładach z dużą liczbą ćwiczeń projektowych, podczas których wykonywane są analizy przestrzenne i projektowane rozwiązania przestrzenne dla analizowanych obszarów, inwentaryzowanych przez studentów podczas wyjść terenowych.
Studenci poznają zasady opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, kształtowania krajobrazu i przestrzeni na obszarach wiejskich. Innym istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie studiów są zasady wyceny nieruchomości oraz przygotowania projektu rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, wykorzystywaną do projektowania obszarów zieleni w mieście. Zdobywają także umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD i GIS oraz teledetekcji w planowaniu przestrzennym.
Dzięki zdobytej interdyscyplinarnej wiedzy absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach z otoczenia biznesu, instytucjach badawczo-rozwojowych, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów uzupełniających możliwe jest również ubieganie się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na studia niestacjonarne II stopnia, przyjmowani są również kandydaci ze stopniem licencjata, którzy po uzupełnieniu 9 przedmiotów w czasie czterech semestrów studiów otrzymują tytuł magistra

CO PO STUDIACH?

 • Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy zdobytej podczas studiów będziesz możesz pracować w jednostkach administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, pracowniach projektowych przy opracowywaniu dokumentów planistycznych oraz projektów urbanistycznych, a także przedsiębiorstwach geodezyjnych.
 • Będziesz mógł starać się o wpis do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym.
 • Studia drugiego stopnia pozwolą Ci zrealizować swoje pasje i wzmocnić zainteresowania w ramach wybranej specjalności i zrealizować je w ramach pracy dyplomowej.
 • Po ukończeniu studiów uzupełniających możesz ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Uzyskanie tytułu zawodowego magistra umożliwia również aplikowanie do szkół doktorskich w jednostkach akademickich w Polsce i zagranicą.

Drzwi Otwarte 2020 Koło Naukowe GP - film

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA