Rekrutacja - stacjonarne II stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczyna się 11 stycznia 2022 r.

i jest prowadzona według poniższego harmonogramu.

Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia 2022 r. początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz składania wymaganych dokumentów w Dziekanacie
3 lutego 2022 r. koniec zapisów
4 lutego 2022 r. ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (do g. 12.00) oraz składania wymaganych dokumentów (do g. 15.00) w Dziekanacie
7 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji w I turze rekrutacji
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w ramach II tury rekrutacji 
koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
15 lutego 2022 r. ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie w ramach II tury rekrutacji pod warunkiem jej uruchomienia
16 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji w II turze rekrutacji pod warunkiem jej uruchomienia
18 lutego 2022 r. wydanie decyzji odmawiających przyjęcia na studia dla kandydatów niezakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne

------------

Zgodnie z §2 ust. 7 pkt A powyższego dokumentu komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu absolwenta studiów na kierunku niewymienionym w wykazie tj. innym niż kierunek studiów o zbliżonym profilu programowym. Absolwent ten w toku studiów musiał mieć jednak przedmioty z zakresu podstawowych zagadnień dla kierunku studiów, na który aplikuje.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności:  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2021 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub oświadczenie o ukończeniu studiów inżynierskich w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.

Pozostali kandydaci składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą,
  • aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.