Dr Radosław Rogoziński

Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie geologii, geologii złożowej i paleomagnetyzmu.

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji geologia złożowa. Obronił pracę magisterską pt. „Mineralizacja epigenetyczna w kopalni miedzi Rudna”.

W 2017 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Analiza zmian położenia wirtualnego bieguna geomagnetycznego Ziemi na podstawie badań paleomagnetycznych złoża Lębork".

Od 2007 roku zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na stanowisku asystenta, a od roku 2018 na stanowisku adiunkta.

Samodzielnie opracował program ćwiczeń z przedmiotów Podstawy nauk o Ziemi
i geomorfologii oraz Podstaw geologii dla kierunków studiów Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna. Opracował i prowadzi wykłady z Gospodarowania surowcami mineralnymi oraz ćwiczenia z tego przedmiotu, prowadzi ćwiczenia z Gleboznawstwa dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Podstaw gleboznawstwa dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia, a także ćwiczenia z Gleboznawstwa i waloryzacji gleb.

Jest współautorem monografii pt. „Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów” oraz artykułów z zakresu gleboznawstwa i mineralogii.

Jest promotorem prac dyplomowych i inżynierskich związanych z ekologicznymi aspektami eksploatacji odkrywkowej kopalin i rekultywacją obszarów górniczych.

Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji.

Zainteresowania:

  • paleomagnetyzm,
  • geologia złożowa,
  • minerały i surowce ilaste,
  • ekologiczne aspekty odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych.