Dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk

Architekt urbanista, adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej. Od września 2021 r. kierownik Zakładu. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką projektową, a także z administracją samorządową. Autor/współautor publikacji dot. problematyki planowania przestrzennego, urbanistyki i gospodarki przestrzennej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – w 1997 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta (specjalność: Architektura i Urbanistyka; temat pracy: Modernizacja urbanistyczna osiedla mieszkaniowego Słodowiec). W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych (dyscyplina: architektura i urbanistyka), nadany przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (tytuł rozprawy doktorskiej: Możliwości tworzenia ładu przestrzennego przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy). Stopień doktora habilitowanego, w dziedzinie Nauk Technicznych, w dyscyplinie Geodezja i Kartografia uzyskał w 2019 r. (monografia naukowa: Procesy przekształceń w osiedlach willowych na wybranych przykładach warszawskich). Pracował na stanowisku adiunkta na Wydziale Architektury PW, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach, a od 2009 r. – na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Promotor 68 prac inżynierskich i 26 magisterskich.

Pracę naukowo-dydaktyczną łączył z praktyką zawodową – był współautorem lub członkiem zespołu autorskiego czterech Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz dwunastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pracował również w jednostkach samorządowych – w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska (Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście); w Biurze Naczelnego Architekta Miasta / Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (Urząd m.st. Warszawy) oraz w Biurze Planowania Przestrzennego (Urząd m. Krakowa). Pełnił m.in. funkcje: sekretarza międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej (2007 r.), sekretarza Rady Architektury i Rozwoju Warszawy (w latach 2007-2009) oraz sekretarza Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie m.st. Warszawy (w latach 2008-2013). Należy do Towarzystwa Urbanistów Polskich (od 1997 r.) oraz Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji (od 2017 r.).

Na Wydziale Geodezji i Kartografii jest konsultantem Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej ds. urbanistyki, członkiem Komisji Programowej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz Sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jest także członkiem Komisji Konkursowej w corocznym ogólnokrajowym Konkursie Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”. Jest członkiem dyplomowych komisji egzaminacyjnych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, a także jednym z Wiceprzewodniczących Komisji Dyplomowych. Od 2020 r. jest członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej na Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe obejmują poniższe zagadnienia:

  • sytuacja planistyczna gmin,
  • stopień szczegółowości ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście zapewnienia ładu przestrzennego,
  • przekształcenia zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznych.