Dr inż. Joanna Jaroszewicz

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie kartografii, GIS, oraz modelowania kartograficznego i przestrzennych analiz wielokryterialnych.

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii (specjalność: Kartografia) Politechniki Warszawskiej. Studia doktoranckie w Zakładzie Kartografii Wydziału GiK zakończone obroną doktoratu w 2003 roku. Od 2007 roku pracuje w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym – na stanowisku adiunkta, od 2016 roku – starszego wykładowcy, od 2021 roku - ponownie jako adiunkt. Prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich. W pracy naukowej zajmuje się rozwojem grupowych metod analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej. W 2020 roku odbyła staż w Western University w London Ontario w Kanadzie (visiting professor) na Wydziale Geografii. W 2005 i 2019 roku otrzymała nagrodę Rektora PW za osiągnięcia naukowe. Jest autorką wielu publikacji naukowych i monografii oraz materiałów dydaktycznych i skryptów. Jest członkiem Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji oraz Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zainteresowania i prowadzone badania naukowe:

  • Rozwój metod analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej,
  • Przestrzenne modelowanie preferencji grup decydentów i algorytmy rozwiązywania konfliktów przestrzennych w problemach alokacji funkcji terenu,
  • dyrektywa INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne,
  • analizy przestrzenne GIS,
  • mapa jako interfejs w interaktywnych metodach wspierania podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym,
  • percepcyjne modele barw i ich zastosowanie w projektowaniu grafiki mapy.