Dr inż. arch. Małgorzata Denis

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowała w latach 1992-1998 na Wydziale Architektury. Otrzymała tytuł magistra inżyniera w specjalności architektura i urbanistyka. W 2003 roku rozpoczęła studia doktoranckie. Temat rozprawy brzmi „Inwestycje na terenach istniejących osiedli mieszkaniowych Warszawy w okresie 1990-2005". Promotorem pracy była prof. dr hab. Wanda Śliwińska-Ładzińska. Praca dydaktyczna Od 2003 roku do 2008 nauczała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2008 do 2010 roku pracowała na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Zespole Rysunku Technicznego, Odręcznego i Modelowania na stanowisku asystenta. Od 2010 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Geodezji i Kartografii w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Politechnice Warszawskiej na stanowisku asystenta, od 2011 roku na stanowisku adiunkta. 

Praca zawodowa: od 1995 roku pracowała lub współpracowała z różnymi pracowniami projektowymi zajmującymi się zarówno zagadnieniami urbanistycznymi jak i architektonicznymi oraz w firmie budowlanej. Uczestniczyła w opracowywaniu m.in.: różnych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, z zakresu użyteczności publicznej, fabryk, wnętrz, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów. Z zakresu urbanistyki współpracowała przy opracowywaniu zarówno planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiz urbanistycznych, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, analiz aktualności opracowań planistycznych, koncepcji urbanistycznych, konsultacji społecznych.

W 2010 roku uzyskała uprawnienia urbanistyczne. Działalność organizacyjna: - członek Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2005 roku, - członek Izby Urbanistów od 2010 roku, - członek Komisji Do Spraw Jakości i Kształcenia Wydziału Geodezji i Kartografii, - członek Komitetu Organizacyjnego II Konferencji „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju", która odbyła się w 2014 roku. Organizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, - sekretarz Konferencji „Gospodarka Przestrzenna w naukach technicznych, która odbyła się w 2015 roku. Organizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym.

Zainteresowania badawcze i naukowe:

  • projekty planów miejscowych,
  • koncepcje urbanistyczne osiedli mieszkaniowych,
  • koncepcje terenów poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych,
  • koncepcje terenów nadrzecznych,
  • miasto zwarte, miasto rozproszone,
  • partycypacja w planowaniu przestrzennym,
  • przestrzenie publiczne,
  • zmiany funkcjonalno - przestrzenne, jakim podlegają miasta,
  • przeobrażenia zachodzące na osiedlach mieszkaniowych.