Prof. dr hab. Alina Maciejewska

Prof. dr hab. Alina MACIEJEWSKA zatrudniona na stanowisku profesora w Politechnice Warszawskiej w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (od 1 grudnia 2020r. – Zakład), Wydział Geodezji i Kartografii.

E-mail: alina.maciejewska@pw.edu.pl

Telefon : (22) 234 59 68

Pokój : nr 332 Gmach Główny

Rozwój naukowy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii - specjalność chemia analityczna. Stopień naukowy doktora w zakresu gleboznawstwa  uzyskała w roku 1985; Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 1994 roku w zakresie kształtowania i ochrony środowiska; Tytuł naukowy profesora  w dziedzinie nauk rolniczych otrzymała w 2000 roku, a roku 2016 na podstawie przedłożonego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego uzyskała, decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów nr BCK-Org.-275/2016, uprawnienia profesorskie do nadawania stopni naukowych i tytułów  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

Od 1 listopada 1980 roku została zatrudniona w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej na stanowiskach: naukowo-technicznych (1980 r.-1987 r.), adiunkta (1987 r.–2001 r.), profesora nadzwyczajnego (2001 r.–2007 r.), a od 1 września 2007 roku do 21 stycznia 2019 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Aktualnie jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora. 

Specjalność

Jest specjalistką w zakresie kształtowania i ochrona środowiska przyrodniczego, w tym także w zakresie strategii ochrony i kształtowania zasobów glebowych, remediacji środowiska gruntowo-wodnego, zrównoważonego zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pogórniczych, powojskowych, pokolejowych oraz objętych wpływem antropopresji.

Od 1985 roku prowadzi badania nad wykorzystaniem materii organicznej ze źródeł niekonwencjonalnych m.in. w węgla brunatnego, torfu, kompostów, osadów ściekowych, odpadów poprodukcyjnych do rekultywacji gleb zdegradowanych, poprzemysłowych, zanieczyszczonych chemicznie głównie metalami ciężkimi, związkami radioaktywnymi
i ropopochodnymi. Istotą tych badań jest odtwarzanie zasobów materii organicznej oraz jej przemian w gruntach przekształconych antropogenicznie, w szczególności w gruntach bezglebowych występujących na obszarach górnictwa odkrywkowego oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych na obszarach objętych wpływem antropopresji.

Jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji, w tym: 79 pozycji stanowią artykuły opublikowane w czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych, 3 książki autorskie, 13 książek redagowanych, 26 rozdziałów w monografiach naukowych, 3 rozdziały w książkach, 36 publikacji w recenzowanych materiałach konferencyjnych. Uczestniczyła w 54 konferencjach międzynarodowych wygłaszając 21 referatów oraz prezentując 10 posterów. Była promotorem czterech zakończonych prac doktorskich, aktualnie jest promotorem jednego przewodu doktorskiego oraz sprawuje opiekę naukową nad realizacją doktoratu uczestnika studiów doktoranckich.

Działalność naukowo-badawcza Pani Profesor koncentrowała się w zakresie:

 • Wykorzystania materii organicznej zawartej w węglu brunatnym i torfie do rekultywacji biologicznej gleb na terenach zdegradowanych chemicznie oraz na gruntach bezglebowych powstających głównie na obszarze górnictwa odkrywkowego.
 • Założeń technologicznych i metod rekultywacji wdrażanych na gruntach pogórniczych, bezglebowych i obszarach zdegradowanych;
 • Opracowania metodologii procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, pogórniczych, powojskowych, pokolejowych i skażonych chemicznie;
 • Opracowania materiałów kartograficznych niezbędnych dla wydzielania obszarów skażonych chemicznie, zagrożonych powodzią, osuwiskami, hałasem, użytków ekologicznych, stref objętych ochroną;
 • Analiz uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych gmin dla potrzeb opracowania gminnych programów rewitalizacji niezbędnych w przygotowaniu strategii rozwoju gmin oraz dokumentów planistycznych takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

 • Opracowanie biologicznej metody rekultywacji gruntów, która w znacznym stopniu zmniejsza negatywny wpływ metali ciężkich na jakość roślin, w szczególności warzywnych, a tym samym na organizmy żywe, zwłaszcza organizm człowieka.
 • Opracowanie metodologii rewitalizacji, której podstawą jest: audyt środowiskowy, uwzględniający w szczególności aktualny stan środowiska; rozkład zanieczyszczeń i zalegających substancji toksycznych; inwentaryzacja geodezyjna obszaru rewitalizowanego.
 • Opracowanie nowych form użytkowania gruntów wydzielonych w procesie scalania i wymiany gruntów oraz gruntów przyległych do autostrad i tras szybkiego ruchu z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i krajobrazowych istotnych w przekształceniu struktury przestrzennej na obszarach wiejskich i ich znaczenie dla opracowania dokumentów planistycznych.

Zrealizowane projekty badawcze

Zrealizowała wiele projektów naukowo-badawczych, w tym: 8 finansowanych przez KBN/MNiSzW, w tym 1 projekt celowy wdrożony w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, 9 finansowanych przez podmioty gospodarcze. Była kierownikiem 12 prac naukowo-badawczych, które zastosowano w praktyce oraz 3 wdrożono w przemyśle, w tym 1 zgłoszenie patentowe. Aktualnie jest kierownikiem projektu uzyskanego w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Doświadczenia organizacyjne, dotychczasowe pełnione funkcje organizacyjne

Jest głównym twórcą kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna”, dla którego od 2005 roku podjęła się rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, tworząc w tym celu Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, którą kieruje do chwili obecnej (z wyjątkiem 2012-2014, pełnił tę funkcję prof. Chmielewski). Jej staraniem nastąpił intensywny rozwój naukowy kadry tej jednostki, czego efektem jest zespół liczący 26 osób, w tym 6 osób ze stopniem doktora habilitowanego. Ponadto jest opiekunem Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i twórcą studiów podyplomowych „Gospodarka Przestrzenna w Praktyce”. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Była przewodniczącą lub członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji międzynarodowych.

Funkcje pełnione w Politechnice Warszawskiej:

 • Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej; 2005 – 2008 i 2008 – 2012.
 • Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii; 2012 – 2016 i 2016 – 2020.
 • Członek Komisji Senackiej ds. Mienia i Finansów; 2012 – 2016 i 2016 – 2020.
 • Członek Komisji Senackiej ds. Organizacji Uczelni; 2012 – 2016 i 2016 – 2020.

Funkcje pełnione poza Uczelnią (PW):

 • Przewodnicząca Konwentów Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych;2012-2016 i 2016-2020.
 • Prezes Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji; od 2018.
 • V-ce przewodnicząca Unii Szkół Kształcących na kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna”; od 2015.
 • Członek Zespołu Sterującego ds. Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych, powołana decyzją Ministra Środowiska nr 19 z dnia 30.11.2004.
 • Przewodnicząca Panelu Ekspertów w Urzędzie Marszałkowskim do ocenyprojektów w ramach Działania 3.3. tj. Zdegradowane Obszary  Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe, powołana decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2006r.
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołana decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego; od 2016.
 • Członek Państwowej Rady Geodezyjno-Kartograficznej powołana decyzją Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; od 2016.
 • Członek zespołu zadaniowego ds. kształcenia kadr z zakresugospodarki przestrzennej przy Komitecie Zagospodarowania Przestrzennego PAN; od 2015.
 • Członek Klastra GeoPoli reprezentująca Wydział Geodezji i Kartografii PW od 2014.
 • Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej Klastra GeoPoli; od 2014.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii; od 2016.
 • Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii; 2016-2017.
 • Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii; 2017-2018.

Pozycja naukowa

Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in.:

 • Warszawskie Towarzystwo Naukowe; od 2001.
 • International Society of Soil Science; od 1986.
 • International Humic Substances Society; od 1996.
 • European Society for Soil Conservation; od 1996.
 • European Association of Environmental and ResorceEconomists; od 2005.

Odznaczenia, nagrody, dyplomy uznania i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2019
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2001
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2008
 • Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne – 1985, 1987, 1993, 1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
 • Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 2014
 • Zasłużona dla Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa za osiągnięcia naukowe - 1993