Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

Synteza działalności naukowej 2016-2021

Pomiary inwentaryzacyjne elewacji budynku przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie

Aktywność naukowa pracowników Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i systemów Pomiarowych Wydziału GiK PW w ostatnich kilku latach koncentrowała się na kilku wzajemnie skorelowanych kierunkach:

 • doskonalenie rozwiązań technologicznych z zakresu precyzyjnych pomiarów inżynierskich,
 • opracowanie nowych metod pomiarów przemieszczeń względnych z zastosowaniem technik wizyjnych,
 • wykorzystanie technik inklinometrycznej do pomiarów monitorujących przemieszczenia względne i bezwzględne obiektów budowlanych i terenów osuwiskowych,
 • projektowanie systemów pomiarowych z zakresu monitorowania przemieszczeń z wykorzystaniem technik klasycznych, satelitarnych oraz skaningu laserowego,
 • opracowanie zaawansowanych metod opracowania wyników pomiaru z uwzględnieniem analizy niezawodnościowej rozwiązania,
 • modelowanie układów obserwacyjnych w pomiarach inżynierskich i rozwiązaniach sieciowych,
 • analizy wyników pomiarów skanerami laserowymi z uwzględnieniem parametrów detekcji spektralnej,
 • doskonalenie metod wyznaczania przemieszczeń przestrzennych,
 • tworzenie własnego oprogramowania z zakresu przetwarzania danych geometrycznych i wyznaczanie parametrów relacji przestrzennych na osi czasu,
 • wprowadzanie elementów BIM w geodezyjnej obsłudze budowy.
 • weryfikacja własnych metod rozwiazywania zadań na wybranych obiektach realnych, w ramach tematów realizowanych dla gospodarki.

Prace badawcze i naukowo-techniczne

Wykaz ważniejszych prac badawczych i naukowo-technicznych z ostatnich lat:

Inwentaryzacja techniką naziemnego skaningu laserowego komór przepływowych hydrozespołów Elektrowni Wodnej Dębe

◊ Badanie przemieszczeń pionowych obiektów hydrotechnicznych Zbiornika Wodnego Rybnik, 2016-2020 (dr inż. Ryszard Malarski - kierownik tematu, mgr inż. Mariusz Pasik, dr inż. Sławomir Łapiński, dr inż. Alicja Sadowska, mgr inż. Michał Grzyb);

◊ Wyznaczanie przemieszczeń poziomych i pionowych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie, 2016-2017 (dr inż. Ryszard Malarski - kierownik tematu, mgr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Mariusz Pasik, mgr inż. Michał Grzyb, mgr inż. Maria Kowalska);

◊ Monitoring przemieszczeń konstrukcji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie 2018-2019 – wykonawcy: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni – kierownik tematu, mgr inż. Mariusz Pasik, mgr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Michał Grzyb, dr inż. Sławomir Jastrzębski

◊ Pomiary inwentaryzacyjne elewacji budynku przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, metoda inwentaryzacji: naziemny skaning laserowy (TLS), 2019 – wykonawcy: dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni – kierownik tematu, mgr inż. Maria Kowalska

◊ Inwentaryzacja przestrzenna komór przepływowych hydrozespołów Elektrowni Wodnej Dębe techniką naziemnego skaningu laserowego - kierownik - hab. inż. Marek Woźniak, prof. Uczelni, dr inż. Sławomir Jastrzębski, mgr inż. Magdalena Pieniak, dr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Mariusz Pasik,

◊ Pomiary geodezyjne zmian deformacyjnych konstrukcji nośnej reaktora SR-12 w budynku SSP we Włocławku dr kierownik- hab. inż. Marek Woźniak, prof. Uczelni, dr inż. Jerzy Wojciechowski, dr. inż. Waldemar Odziemczyk, dr inż. Sławomir Jastrzębski, dr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Mariusz Pasik, mgr inż. Michał Grzyb

Wybrane publikacje

Książki autorskie

Pomiary geodezyjne zmian deformacyjnych konstrukcji nośnej reaktora SR-12 we Włocławku

Malarski R. (2021), Geodezyjne pomiary  szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-189-1.

Prószyński Witold, Kwaśniak Mieczysław (2015), Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7207-629-4, 226 s.

Pasik Mariusz, Kowalska Maria, Łapiński Sławomir, Rajner Marcin (2016), Polska Stacja  Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego (mapa zasadnicza, odwzorowanie Gaussa-Krügera,  skala 1:500), Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-946085-1-4, 4 s.

Pasik Mariusz, Kowalska Maria, Łapiński Sławomir, Rajner Marcin (2016), Polska Stacja  Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego (mapa zasadnicza, odwzorowanie UTM, skala 1:500), Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-946085-2-1, 2 s.

Książki redagowane

Zaczek-Peplinska, J., Strach, M. (2017). Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 123 s., ISBN 978-83-7814-621-6

Sadowska Alicja, Malarski Ryszard (2016), Jubileusz 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 2016, Wydział Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-7814-537-0, 288 s.

 

Wybrane rozdziały z monografii

Kowalska Maria, Zaczek-Peplinska Janina: Znaki pomiarowe dedykowane do naziemnego skaningu laserowego, W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / Zaczek-Peplinska Janina, Strach M. (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-621-6, s. 11-23

Zaczek-Peplinska Janina: Geodezyjny monitoring (TLS) estakady transportowej na terenach czynnej eksploatacji górniczej, W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / Zaczek-Peplinska Janina, Strach M. (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-621-6, s. 88-100

Zaczek-Peplinska Janina: Inwentaryzacja masywnych obiektów betonowych dla opracowania prognoz ich zachowania w czasie zmiennego obciążenia konstrukcji, W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / Zaczek-Peplinska Janina, Strach M. (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-621-6, s. 61-75

Zaczek-Peplinska Janina, Adamek Anna: Inwentaryzacja metodą skanowania laserowego galerii zapory ziemnej, W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / Zaczek-Peplinska Janina, Strach M. (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-621-6, s. 76-87

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Inwentaryzacja techniką skanowania laserowego ścian szczelinowych, W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / Zaczek-Peplinska Janina, Strach M. (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-621-6, s. 36-47

Zaczek-Peplinska Janina: Monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów, W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / Zaczek-Peplinska Janina, Strach M. (red.), 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-621-6, s. 24-35

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego ze zintegrowaną kamerą termalną do oceny stanu powierzchni ściany odpowietrznej zapory w Rożnowie, W: Budowle piętrzące - eksploatacja i monitoring / Winter Jan Adam[i in.](red.), Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2017, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-64979-23-1, s. 113-125

Zaczek-Peplinska Janina, Karsznia K.: Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarów geodezyjnych w technicznej kontroli zapór, W: Budowle piętrzące - eksploatacja i monitoring / Winter Jan Adam[i in.](red.), Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2017, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-64979-23-1, s. 19-35

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Use of terrestrial scanning data in monitoring antropogenic objects and landscape elements, W: 2nd Virtual Geoscience Conference, Proceedings Volume, UNi Research CIPR, Bergen, Norway / Buckley S.J.[i in.](red.), 2016, ISBN 978-82-8361-004-8, s. 206-207

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Selected aspects of comparison of independently registered TLS point clouds, W: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM 2016). Conference Proceedings, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 2, 2016, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISBN 978-619-7105-59-9, s. 531-538

Kaliszewska A., Bieńkowski R., Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir, Pilarska Magdalena: Non-invasive Investigation and Documentation in the Bieliński Palace in Otwock Wielki, W: Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection / Ioannides Marinos[i in.](red.), Lecture Notes In Computer Science, 2018, Springer Nature Switzerland AG 2018, ISBN 978-3-030-01761-3, s. 700-708, DOI:10.1007/978-3-030-01762-0_62

Markiewicz Jakub, Pilarska Magdalena, Bieńkowski Rafał, Kaliszewska Agnieszka, Łapiński Sławomir: A case-study on the use of middle format camera hasselblad H6D-100C in frescos analysis, W: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Issue 2.3, Conference Proceedings, Volume 18. Photogrammetry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 18, nr 2.3, 2018, ISBN 978-619-7408-41-6, s. 3-10, DOI:10.5593/sgem2018/2.3/S10.001

Markiewicz Jakub, Pilarska Magdalena, Bieńkowski Rafał, Kaliszewska Agnieszka, Łapiński Sławomir: Quality assessment of orthoimages derived from action cameras, W: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Issue 2.3, Conference Proceedings, Volume 18. Photogrammetry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 18, nr 2.3, 2018, ISBN 978-619-7408-41-6, s. 153-160, DOI:10.5593/sgem2018/2.3/S10.020

Artykuły z czasopism

Malarski R.: A concept for the examination of reference points stability in horizontal control networks, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 101/2016, 2016, ss. 60-69, DOI:10.1515/rgg-2016-0022,

Malarski R.: Projektowanie wielokrotnych wcięć, Przegląd Geodezyjny, nr 9, 2016, ss. 4-10, DOI:10.15199/50.2016.9.2

Zaczek-Peplinska Janina, Łapiński Sławomir: Prace badawcze Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów pomiarowych jako przyczynek do rozwoju dyscypliny inżynieria lądowa i transport, Inżynieria i Budownictwo, Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, vol. 77, nr 1/2, 2021, s. 15-19

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria, Łapiński Sławomir, Grzyb Michał: Multi-temporal survey of diaphragm wall with terrestrial laser scanning method, Open Geosciences, Central European Journal of Geosciences, vol. 12, nr 1, 2020, s. 656-667, DOI:10.1515/geo-2020-0101

Kowalska Maria, Zaczek-Peplinska Janina: Examples of measuring marks used in geo-reference and the connection between classic geodetic measurements and terrestrial scanning , Czasopismo Techniczne, nr 1/2018, 2018, s. 151-162, DOI:10.4467/2353737XCT.18.012.7963

Zaczek-Peplinska Janina, Osińska-Skotak Katarzyna: Concrete surface evaluation based on the reflected TLS laser beam's intensity image classification, Studia Geotechnica et Mechanica, nr 40 (1), 2018, s. 56-64, DOI:10.2478/sgem-2018-0008

Zaczek-Peplinska Janina, Podawca Konrad, Karsznia Krzysztof: Reliability of geodetic control measurements of high dams as a guarantee of safety of the construction and the natural environment, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, PAN, vol. 66, nr 1, 2018, s. 87-98, DOI:10.24425/119062

Kowalska Maria, Zaczek-Peplinska Janina: Application of terrestrial laser scanner with an integrated thermal camera in non-destructive evaluation of concrete surface of hydrotechnical objects, Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 39, nr 4, 2017, s. 35-43, DOI:10.1515/sgem-2017-0035

Kowalska Maria, Zaczek-Peplinska Janina: Roughness parameters as the elements of surface cindition and deformation assessment based on the results of TLS scanning, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation, nr 49 (1), 2017, s. 29-42, DOI:10.1515/sggw-2017-0003

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Terrestrial laser scanning in monitoring of anthropogenic objects, Geodesy and Cartography, vol. 66, nr 2, 2017, s. 347-364, DOI:10.1515/geocart-2017-0011

Nowak Edward, Malarski Ryszard, Prószyński Witold, Sadowska Alicja, Woźniak Marek, Zaczek-Peplinska Janina: Research and development work carried out by the Chair of Engineering Geodesy and Measurment and Control Systems, Faculty of Geodesy and Cartography WUT - thematic scope and achievements, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 100, 2016, s. 201-219, DOI:10.2478/rgg-2016-0014

Skoczylas Arkadiusz, Kamoda Justyna, Zaczek-Peplinska Janina: Geodetic monitoring (TLS) of a steel transport trestle bridge located in an active mining exploitation site, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation, nr 48 (3), 2016, s. 255-266

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Terrestrial laser scanning in monitoring hydrotechnical objects, Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna), vol. 17, nr 4, 2016, s. 120-128, DOI:10.12911/22998993/63887

Zaczek-Peplinska Janina, Kowalska Maria: Variability of roughness parameters calculated using data obtained by TLS depending on scan resolution and beam's angle of incidence, Challenges of Modern Technology, Foundation for Young Scientists, vol. 7, nr 1, 2016, s. 40-45

Woźniak Marek, Marco Bonanno, Lia Leonardo: Geodezyjne monitorowanie przemieszczeń w warunkach tunelowych, Przegląd Geodezyjny, nr 7/2020, 2020, s. 16-20, DOI:10.15199/50.2020.8.4

Woźniak Marek, Woźniak Krzysztof: MarQR technology for measuring relative displacements of building structure elements with regard to joints and cracks, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Wydział Geodezji i Kartografii PW, vol. 109, nr 1, 2020, s. 33-40, DOI:10.2478/rgg-2020-0005

Odziemczyk Waldemar, Woźniak Marek: Analysis of railway track geometry measurement methods usability, Przegląd Komunikacyjny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, nr 8, 2018, s. 40-50, DOI:10.35117/A_ENG_18_08_05

Odziemczyk Waldemar, Woźniak Marek: Ocena przydatności różnych technik pomiaru geometrii układów torowych do opracowania projektów regulacji osi toru, Przegląd Komunikacyjny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, nr 8/2018, 2018, s. 27-32

Bryś Henryk, Woźniak Marek: Autonomous monitoring system of girders' deflection in large hall , Geomatics, Landmanagement and Landscape, nr 2, 2017, s. 37-45, DOI:10.15576/GLL/2017.2.37

Bryś Henryk, Woźniak Marek: Telemetryczny system monitoringu geodezyjnego dźwigarów hal wielkopowierzchniowych, Przegląd Geodezyjny, nr 9/2017, 2017, s. 2-5, DOI:10.15199/50.2017.9.1

Wagner Przemysław, Woźniak Marek, Odziemczyk Waldemar, Pakuła Dariusz: Accuracy analysis of a wireless indoor positioning system using geodetic methods, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Wydział Geodezji i Kartografii PW, vol. 104/2017, 2017, s. 1-19, DOI:10.1515/rgg-2017-0011

Woźniak Marek, Odziemczyk Waldemar: Investigation of stability of precise geodetic instruments used in deformation monitoring, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Wydział Geodezji i Kartografii PW, nr 104/2017, 2017, s. 79-90, DOI:10.1515/rgg-2017-0017

Kaczmarek Łukasz Dominik, Mieszkowski R., Woźniak Marek, Dybciak Tomasz: Application of electrical resistivity imaging and land surveing in the analysis of underground construction impact on the Warsaw scarp, Studia Quaternaria, vol. 33, nr 2 (2016), 2016, s. 83-90, DOI:10.1515/squa-2016-0008

Pasik Mariusz, Adamek Artur, Rajner Marcin, Kurczyński Zdzisław, Pachuta Andrzej, Woźniak Marek, Bylina Paweł, Próchniewicz Dominik: Participation of employees and students of the Faculty of Geodesy and Cartography in polar research, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 100/2016, 2016, s. 235-252, DOI:10.1515/rgg-2016-0016

Prószyński Witold, Kwaśniak Mieczysław: The effect of observation correlations upon the basic characteristics of reliability matrix as oblique projection operator, Journal of Geodesy, vol. 93, 2019, s. 1197-1206, DOI:10.1007/s00190-019-01236-y

Prószyński Witold, Kwaśniak Mieczysław: Analytic tools for investigating the structure of network reliability measures with regard to observation correlations, Journal of Geodesy, vol. 92, nr 3, 2018, s. 321-332, DOI:10.1007/s00190-017-1064-4

Prószyński Witold, Kwaśniak Mieczysław: An attempt to determine the effect of increase of observation correlations on detectability and identifi ability of a single gross error, Geodesy and Cartography, vol. 65, nr 2, 2016, s. 313-333, DOI:10.1515/geocart-2016-0018

Pokarowska Maria: Comparison of robust estimators for leveling networks in Monte Carlo simulations, Reports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 101, 2016, s. 70-81, DOI:10.1515/rgg-2016-0023

Odziemczyk Waldemar: Application of Optimization Algorithms for Identification of Reference Points in a Monitoring Network, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 21, nr 5, 2021, s. 1-22, DOI:10.3390/s21051739

Odziemczyk Waldemar: Application of simulated annealing algorithm for 3D coordinate transformation problem solution, Open Geosciences, Central European Journal of Geosciences, vol. 12, nr 1, 2020, s. 491-502, DOI:10.1515/geo-2020-0038

Nowak Edward, Odziemczyk Waldemar: Adjustment of observation accuracy harmonisation parameters in optimising the network’s reliability, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Wydział Geodezji i Kartografii PW, nr 105, 2018, s. 53-59, DOI:10.2478/rgg-2018-0006

Nowak Edward, Odziemczyk Waldemar: Control network reliability reconstruction for Zatonie dam, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Wydział Geodezji i Kartografii PW, vol. 105, 2018, s. 1-5, DOI:10.2478/rgg-2018-0001

Nowak Edward, Odziemczyk Waldemar: Impact analysis of observation coupling on reliability indices in a geodetic network, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Wydział Geodezji i Kartografii PW, vol. 106, 2018, s. 1-7, DOI:10.2478/rgg-2018-0008

Odziemczyk Waldemar: Stability test of TCRP1201+ total station parameters and its setup, E3S Web of Conferences, EDP Sciences, nr 55, 2018, s. 1-10, DOI:10.1051/e3sconf/20185500010

Pasik Mariusz, Bakuła Krzysztof, Różycki Sebastian, Ostrowski Wojciech, Kowalska Maria Elżbieta, Fijałkowska Anna, Rajner Marcin, Łapiński Sławomir, Sobota Ireneusz, Osińska-Skotak Katarzyna: Glacier Geometry Changes in the Western Shore of Admiralty Bay, King George Island over the Last Decades, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 21, nr 4, 2021, s. 1-25, DOI:10.3390/s21041532

Kot P., Markiewicz Jakub, Muradov M., Łapiński Sławomir, Shaw A., Zawieska Dorota, Tobiasz Aleksandra, Al-Shamma’a A.: COMBINATION OF THE PHOTOGRAMMETRIC AND MICROWAVE REMOTE SENSING FOR CULTURAL HERITAGE DOCUMENTATION AND PRESERVATION – PRELIMINARY RESULTS, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XLIII-B2-2020, 2020, s. 1409-1413, DOI:10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2020-1409-2020

Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir, Kot Patryk, Tobiasz Aleksandra, Muradov Magomed, Nikel Joanna, Shaw Andy, Al-Shamma’a Ahmed: The Quality Assessment of Different Geolocalisation Methods for a Sensor System to Monitor Structural Health of Monumental Objects, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 20, nr 10, 2020, s. 1-39, DOI:10.3390/s20102915

Bocheńska Agnieszka, Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir: The combination of the image and range-based 3D acquisition in archaeological and architectural research in the Royal Castle in Warsaw, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, nr XLII-2/W15, 2019, s. 177-184, DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-177-2019

Markiewicz Jakub, Pilarska Magdalena, Łapiński Sławomir, Kaliszewska A., Bieńkowski R., Cena A.: Quality assessment of the use of a medium format camera in the investigation of wall paintings: an image-based approach, Measurement, Elsevier, vol. 132, 2019, s. 224-237, DOI:10.1016/j.measurement.2018.07.001

Prószyński Witold, Łapiński Sławomir: Reliability analysis for non-distirting connection of engineering survey networks, Survey Review, vol. 51, nr 366, 2019, s. 219-224, DOI:10.1080/00396265.2018.1425605

Tobiasz Aleksandra, Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir, Nikel Joanna, Kot Patryk, Muradov Magomed: Review of Methods for Documentation, Management, and Sustainability of Cultural Heritage. Case Study: Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, Sustainability, vol. 11, nr 24, 2019, DOI:10.3390/su11247046

Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir, Pilarska Magdalena, Bieńkowski Rafał, Kaliszewska Agnieszka: Investigation into the use of action cameras in the documentation of architectural details - the case study of a baroque chamber, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XLII-2, 2018, s. 667-674, DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-667-2018

Markiewicz Jakub, Zawieska Dorota, Bocheńska Agnieszka, Tobiasz Aleksandra, Łapiński Sławomir: The multitemporal photogrammetric data in archaeological and architectural research in the royal castle in Warsaw - first results, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XLII-2, 2018, s. 675-681, DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-675-2018

Galera H., Wódkiewicz M., Czyż E., Łapiński Sławomir, Kowalska Maria, Pasik Mariusz, Rajner Marcin, Bylina Paweł, Chwedorzewska K.: First step to eradication of Poa annua L. From Point Thomas Oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica), Polar Biology, nr 40, 2017, s. 939-945, DOI:10.1007/s00300-016-2006-y

Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir, Bieńkowski Rafał, Kaliszewska Agnieszka: The example of using the xiaomi cameras in inventory of monumental objets - first results, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XLII-2/W8, 2017, s. 133-140, DOI:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W8-133-2017

Pasik Mariusz, Kowalska Maria, Łapiński Sławomir, Rajner Marcin, Bakuła Krzysztof: Large-scale map and 3D modelling of the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station, Polar Record, vol. 53, nr 3, 2017, s. 280-288, DOI:10.1017/S0032247417000122

Świerczyńska Ewa: Reprezentatywność kształtu obiektu odwzorowanego za pomocą "chmury punktów" - analiza na podstawie danych z technologii wideotachimetrycznej, Przegląd Geodezyjny, vol. 1, nr 4, 2020, s. 23-27, DOI:10.15199/50.2020.4.3

Rozprawy habilitacyjne

Zaczek-Peplinska Janina: Metodyka oceny stanu powierzchni betonowej budowli piętrzącej na podstawie analizy spektralnej wyników naziemnego skanowania laserowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja. Warszawa 2018, 177 s., ISBN 978-83-7814-805-0

Prace doktorskie

Kowalska Maria Elżbieta: Opracowanie metodyki przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego w pomiarach kontrolnych obiektów inżynierskich, Data obrony: 28-01-2021, Data nadania stopnia: 2-03-2021

Łapiński Sławomir: Badanie minimalnych wykrywalnych przemieszczeń w sieci kontrolnej dla różnych definicji obliczeniowego układu odniesienia, Data obrony: 24-06-2019, Data nadania stopnia: 24-06-2019

Działalność dydaktyczna

Zakres tematyczny prowadzonych przedmiotów

 • Podstawy geodezji
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Grafika inżynierska
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • Wybrane zagadnienia geodezji inżynieryjnej
 • Geodezja miejska
 • Sieci uzbrojenia terenu
 • Systemy pomiarowe w geodezji inżynieryjnej
 • Projektowanie systemów pomiarowych
 • Przemysłowe Systemy Pomiarowe
 • Geodezyjne Systemy w Monitorowaniu Przemieszczeń
 • Pomiary specjalne w geodezji
 • Pomiary realizacyjne
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Monitoring przemieszczeń obiektów zagrożonych
 • Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji
 • Modele matematyczne w badaniu przemieszczeń
 • Podstawy analiz sieci pomiarowych
 • Systemy informacji o obiektach inżynierskich
 • Komputerowe wspomaganie opracowań geodezyjnych
 • BIM w obsłudze inwestycji
» Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną z okazji Jubileuszu 100-lecia Wydziału.

» Strona Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych