Zakład Kartografii

Synteza działalności naukowej 2016-2021

Od świata rzeczywistego do schematu koncepcyjnego - koncepcja modelowania kartograficznego jako analogia do ogólnego schematu modelowania z normy ISO 19101.

Aktywność naukowa pracowników Zakładu Kartografii PW w ostatnich kilku latach koncentrowała się na kilku, powiązanych wzajemnie, nurtach:

 • rozważaniach nad fundamentalnym dla kartografii pojęciami mapy oraz modelowania kartograficznego,
 • rozwoju kartograficznej metody badań, , geostatystyki i eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining),
 • rozwoju szkoły kartografii mobilnej,
 • kartografii wnętrz budynków,
 • wykorzystaniu metod modelowania informacji geograficznej w tworzeniu tzw. inteligentnych miast (smart cities),
 • rozwoju metod geopartycypacji społecznych z wykorzystaniem metod grywalizacji, silników gier i elementów rozszerzonej rzeczywistości,
 • integracji metod modelowania kartograficznego i algorytmów sztucznej inteligencji oraz systemów wieloagentowych,
 • rozwoju teorii odwzorowań kartograficznych ze szczególnym uwzględnieniem odwzorowań elipsoidy trójosiowej i ich zastosowaniem do map obiektów pozaziemskich,
 • współpracy interdyscyplinarnej w zakresie integracji metod modelowania kartograficznego oraz badań humanistycznych - stosowanych nauk społecznych i nauk historycznych,
 • poszukiwaniu i promowaniu nowych technologii geoinformatycznych i zastosowań geoinformacji.

Najważniejsze projekty naukowe i wdrożeniowe

Wykaz ważniejszych projektów naukowych i wdrożeniowych z ostatnich lat:

◊ „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych” (CENAGIS), realizowany w ramach Osi Priorytetowej I z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni;

◊ „Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych” (Methods of spatial Analysis, forecasting and Recommendation in preventing the spread of COVID-19), realizowany w ramach programu IDUB against COVID-19, kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni;

◊ „MARS - Opracowanie koncepcji i prototypu systemu symulacji procesu terratransformacji Marsa” (MARS - Development of the concept and prototype of the simulation system of the Mars terraformation process), realizowany w ramach konkursu CyberiADa-1, kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni;

◊ „FabSpace 2.0. The Fablab for geodata-driven innovation - by leveraging Space data in particular, in 2.0 Universities”, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, Call: H2020-INSO-2015, kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni;

 

Ogólny schemat przepływu danych i usług CENAGIS

Udział w innych projektach wydziałowych i pozawydziałowych

◊ „Internetowy Atlas Polski Niepodległej”, realizowany w ramach programu Szlakami Polski Niepodległej wspólnie przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, pod kierunkiem prof. Tadeusza Epszteina (IH PAN);

 

Wybrane publikacje

Książki redagowane

            Gotlib D., Olszewski R.: (red.)SMART CITY. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-18478-0, 266 s.

Wybrane rozdziały z monografii

            Gotlib D., Wyszomirski M.: Cartographical Presentation of BIM Models, W: PROCEEDINGS 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC-Geomatics 2018)  / Bilof Randall (red.), 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-5386-4899-5, s. 121-126, DOI:10.1109/BGC-Geomatics.2018.00029

            Gotlib D., Olszewski R.: Wybrane zastosowania innowacyjnych technologii i zasobów geoinformacyjnych w działaniu jednostek samorządu terytorialnego. Podsumowanie, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 148-150

            Gotlib D.: Wybrane zastosowania innowacyjnych technologii i zasobów geoinformacyjnych w działaniu jednostek samorządu terytorialnego. Trendy w rozwoju technologii geoinformacyjnych - wybrane przykłady, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 91-99

            Olszewski R., Turek A.: Using fuzzy geoparticipation methods to optimize the spatial development process in a smart city, W: Proceedings: 4th IEEE International Conference on Collaboration and Internet Computing. CIC 2018 , 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-5386-9502-9, s. 430-437, DOI:10.1109/CIC.2018.00065

            Olszewski R.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach partycypacji społecznej, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 100-107

            Turek A., Olszewski R.: Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego z zastosowaniem informacji przestrzennej, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 108-115

            Baranowski M., Gotlib D., Olszewski R.: In Search of the Essence of Cartography, W: Advances in Cartography and GIScience / P. Peterson Michael (red.), 2017, Springer, ISBN 978-3-319-57335-9, s. 525-536, DOI:10.1007/978-3-319-57336-6_36

            Del Frate F., Mothe J., Barbier C., Becker M., Olszewski R., Soudris D.: FABSPACE 2.0: THE OPEN-INNOVATION NETWORK FOR GEODATA-DRIVEN INNOVATION, W: 2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Proceednigs / Tjuatja Saibun, Kunkee David  (red.), IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings, 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-5090-4951-6, s. 353-356, DOI:10.1109/IGARSS.2017.8126969

            Fiedukowicz A., Głażewski A., Kołodziej A., Koszewski K., Kowalski P., Olszewski R., Włochyński L.: Map Portal as a Tool to Share Information on Cultural Heritage Illustrated by the National Heritage Board Geoportal, W: Advances in Digital Cultural Heritage International Workshop, Funchal, Madeira, Portugal, June 28, 2017, Revised Selected Papers / Ioannides  Marinos[i in.](red.), Lecture Notes In Computer Science, vol. 10754, 2017, Springer, ISBN 978-3-319-75788-9, s. 48-64, DOI:10.1007/978-3-319-75789-6_4

            Gnat M., Wielądek A., Kętlińska B., Kołodziej A., Łączyński M., Olszewski R., Turek A.: Использование игрофикации в процессе социальной партиципации и создании «умных городов» на примере Варшавы, W: Улан-Удэ – Варшава Два города, два мира, общие проблемы и научно-исследовательские вызовы / Bazarow Andriej, Jawłowski Albert (red.), 2017, Uniwersytet Warszawski, ISBN 978-83-63636-61-6, s. 145-174

Prace doktorskie

Przykład jednej z wizualizacji Gmachu Głównego PW w ramach „Systemu Informacji o Nieruchomościach Politechniki Warszawskiej”.

Bielawski Bartłomiej: Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 13-12-2018, Data nadania stopnia: 13-12-2018 –Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace doktorskie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2018),

Fiedukowicz Anna: Metodyka wykorzystania reduktów i reguł przybliżonych w procesie generalizacji informacji geograficznej, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 16-11-2017, Data nadania stopnia: 16-11-2017

Kukułka Michał: Koncepcja kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 03-07-2018, Data nadania stopnia: 03-07-2018

Latuszek Kamil Jan: Minimalizacja zniekształceń odwzorowań wielostożkowych według kryteriów Airy’ego oraz Fioriniego, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 03-03-2020, Data nadania stopnia: 03-03-2020

Marciniak Jacek: Wykorzystanie kartograficznych modeli wnętrz budynków do podniesienia jakości procesu nawigacji, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 02-07-2018, Data nadania stopnia: 02-07-2018

Szczepaniak-Kołtun Zofia: Harmonizacja treści sytuacyjnej baz danych topograficznych z modelem wysokościowym na przykładzie obiektów hydrograficznych, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 29-11-2018, Data nadania stopnia: 29-11-2018

Wyszomirski Michał: Koncepcja zintegrowanej bazy danych przestrzennych dla systemów BIM i GIS, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 24-04-2019, Data nadania stopnia: 24-04-2019 – Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace doktorskie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2019)

Działalność dydaktyczna

Nagrodzone prace dyplomowe: magisterskie i inżynierskie

„Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier”, autor: Hubert Janicki, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak –  I Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace inżynierskie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2020), I nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji (UMCS Lublin), II nagroda w Konkursie Prac Dyplomowych dla kierunków geodezja i kartografia organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich kartografia (edycja 2019/2020);

 „Mapy zmian stanu prawnego miast Polski w ostatnim stuleciu”, autor: Natalia Sadowska, promotor: dr inż. Andrzej Głażewski – II miejsce w Konkursie Prac Dyplomowych obronionych na kierunku geodezja i kartografia (edycja 2018/2019).

Zakres tematyczny prowadzonych przedmiotów

 • Algorytmika aplikacji nawigacyjnych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektura systemów informatycznych
 • Bazy danych przestrzennych, modele danych przestrzennych
 • Cyfrowe systemy produkcji map
 • Elementy geoinformatyki, geomatyka
 • Infrastruktura danych przestrzennych
 • Inteligentne miasta (smart cities)
 • Internetowe udostępnianie danych przestrzennych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Kartografia matematyczna, podstawy odwzorowań kartograficznych
 • Kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna
 • Kartografia społecznościowa – neokartografia
 • Kartografia tematyczna, kartografika
 • Kartografia topograficzna, bazy danych topograficznych, mapoznawstwo
 • Kartograficzne wizualizacje multimedialne i trójwymiarowe, kartograficzne modele 3D
 • Generalizacja informacji geograficznej
 • Geostatystyka, modelowanie kartograficzne
 • Grafika komputerowa w kartografii, multimedia i DTP
 • Mobilne aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne 
 • Modelowanie informacji o budynkach (BIM)
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Nawigacja wewnątrz budynków
 • Programowanie aplikacji geoinformacyjnych
 • Wizualizacje kartograficzne
 • Zaawansowane analizy geograficzne
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją "pt. "Quo Vadis Kartografio?" przygotowaną z okazji Jubileuszu 100-lecia Wydziału.

Pozostale informacje na stronie Zakładu Kartografii