O kier. Geoinformatyka

Drzwi Otwarte 2020 Kierunek Geoinformatyka GiK Politechnika Warszawska - film

Szacuje się, że prawidłowe funkcjonowanie większości budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych opiera się na informacji przestrzennej. To nie tylko mapy cyfrowe, zobrazowania lotnicze i satelitarne lub trójwymiarowe modele miast. To również dane, które nie przypominają tradycyjnej mapy i pochodzą z sensorów zanieczyszczeń albo z czipów monitorujących ruch dzikich zwierząt. Żeby te dane w pełni wykorzystać nie wystarczą typowe umiejętności informatyka. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu geodezji i kartografii. Analiza rynku pracy pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów łączących te kompetencje. Tworzenie nowoczesnych produktów geoinformatycznych to nie tylko rozwiązywanie trudnych zagadnień inżynierskich dających dużą satysfakcję, ale także często świetna zabawa. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest podobne na całym świecie, więc przed najlepszymi absolwentami otwiera się globalny rynek pracy.

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.

Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. W 2016 r. świętowaliśmy 95 lat pracy dydaktycznej i naukowej.

Kształcimy na trzech kierunkach:

 •         Geodezja i Kartografia
 •         Gospodarka Przestrzenna
 •         Geoinformatyka

Kierunek: GEOINFORMATYKA

Studia stacjonarne (dzienne)
I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów
Nie ma specjalności.
Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł inżyniera.

Absolwenci Geoinformatyki mogą kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii rozwijając swoją wiedzę i umiejętności w jednej z siedmiu specjalności.

7 specjalności:

 1. Geodezja i Nawigacja Satelitarna
  Geodezyjne i nawigacyjne zastosowanie technologii pomiarowych opartych na sztucznych satelitach Ziemi. Badanie lokalnej i globalnej geodynamiki dla potrzeb zakładania osnów geodezyjnych, monitoringu i zapobiegania geozagrożeniom. Geodezyjne i geofizyczne wykorzystanie precyzyjnych pomiarów ziemskiego pola siły ciężkości.
 2. Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
  Geodezyjna Obsługa Inwestycji (m.in. w budownictwie lądowym, wodnym, w górnictwie i transporcie), podstawy geotechniki i geologii w zakresie niezbędnym dla geodezji inżynieryjnej. Monitoring przemieszczeń obiektów inżynierskich realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowo-kontrolnych. Projektowanie systemów pomiarowych (np. systemy optoelektroniczne), technologie BIM (ang. Building Information Modeling).
 3. Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
  Metodyka  redakcji  i  opracowania  map  oraz  ich  nowoczesnych form publikowania (mapy standardowe, serwisy internetowe, wizualizacje 3D). Grafika komputerowa, oprogramowanie GIS, projektowanie i zakładanie baz danych topograficznych i geograficznych.
 4. Fotogrametria i Teledetekcja.
  Nowoczesne technologie pozyskiwania danych lotniczych, satelitarnych, UAV i naziemnych wraz z algorytmami ich przetwarzania w celach uzyskania map tematycznych (np. pokrycia terenu) oraz trójwymiarowych modeli obiektów architektonicznych.
  Kataster i Gospodarka Nieruchomościami Zakładanie i prowadzenie katastru nieruchomości, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich, wycena nieruchomości.
 5. Systemy Informacji Przestrzennej.
  Systemy Informacji Przestrzennej Projektowanie baz danych przestrzennych, systemów informacji  przestrzennej  oraz  modelowanie  i  analizy przestrzenne w zarządzaniu przestrzenią publiczną. SIP to narzędzie wspomagające proces decyzyjny w gminach, powiatach, województwach, firmach i organizacjach.
 6. Mobile Mapping and Navigation Systems  is an offer for students who have already obtained a bachelor’s degree. We give you the opportunity to acquire knowledge in the field of collecting, processing, and analysis of the spatial data for the needs of modern navigation systems. First of all, you will learn the principles of designing, developing and using mobile measurement platforms and mobile mapping systems (MMS). You will learn how to design location-based systems (LBS) and navigation applications (GNSS, GNSS/INS). Furthermore, you will achieve a comprehensive knowledge about outdoor (self-driving car, UAV) and indoor navigation systems.

Mogą też podjąć studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub innych uczelniach na kierunkach o profilu informatycznym.

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz pracę w:

 • nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne;
 • firmach informatycznych;
 • administracji państwowej, w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej;
 • firmach  i  instytucjach  wykorzystujących  zasoby  danych  przestrzennych  m.in  w  takich  sektorach  gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo;
 • możesz też prowadzić własną działalność gospodarczą, tworząc innowacyjne spółki start-up.

NASZE ATUTY

 • To pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni technicznej i pierwszy takiego typu kierunek mający tzw.  „profil  praktyczny”.  Każdy  student  realizuje m.in. trzy miesiące praktyki produkcyjnej w firmie informatycznej lub geoinformatycznej.
 • W roku 2016 , 2017 oraz 2020 Geoinformatyka otrzymała Certyfikat „Studia z Przyszłością”.
 • Zajęcia prowadzą u nas specjaliści z firm informatycznych i geoinformatycznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Geoinformatyka będziesz potrafił łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk  geoinformacyjnych  (w  szczególności  geodezji  i kartografii). To przygotowanie pozwoli Ci kreować innowacyjne produkty geoinformacyjne – wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi. Będziesz potrafił zaprojektować i wykonać oprogramowanie lub systemy wspomagające pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną (w tym geograficzną). Będziesz przygotowany zarówno do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach działających w  sektorze  informatyki,  geodezji  i  kartografii,  jak  i w innych sektorach gospodarki, których działalność związana jest z zarządzaniem geoinformacją, np. telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo.
DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA