O kier. Gospodarka Przestrzenna

Drzwi Otwarte 2020 Koło Naukowe GP - film

Gospodarka Przestrzenna to studia skierowane do wszystkich, którzy chcą zrozumieć aspekty techniczne, społeczne, ekonomiczne i prawne procesu formułowania polityki przestrzennej zarówno na szczeblu lokalnym (gminnym), regionalnym, krajowym, jak również w skali europejskiej i światowej. Są zainteresowani, by zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne związane z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziały wań na środowisko, opracowaniami ekofizjograficznymi, działaniami związanymi z rewitalizacją i ochroną krajobrazu oraz gospodarką nieruchomościami. Chcą poznać nowoczesne narzędzia i instrumenty oraz oprogramowanie wspierające procesy analizy i projektowania tj. CAD, GIS, BIM. Są zainteresowani zdobyciem niezbędnej wiedzy, pozwalającej kompleksowo spojrzeć na złożone zagadnienie racjonalnego gospodarowania przestrzenią, oraz nabyciem umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.

Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. W 2016 r. świętowaliśmy 95 lat pracy dydaktycznej i naukowej.

Kształcimy na trzech kierunkach:

 •     Geodezja i Kartografia
 •     Gospodarka Przestrzenna
 •     Geoinformatyka

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne (dzienne):
I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów
II stopnia (magisterskie) - 3 semestry

Studia niestacjonarne:
I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów
II stopnia (magisterskie) - 4 semestry

2 specjalności:

 •     Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
 •     Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

SPECJALNOŚCI (wybierane na I i II stopniu studiów)

 • Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym.
  Przygotowanie do pracy w planowaniu przestrzennym.  Program  studiów  obejmuje    wiedzę  urbani-styczną i planistyczną przedstawianą w powiązaniu z ogólną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia projektowe, dzięki którym otrzymasz niezbędne przygotowanie – merytoryczne i techniczne – do sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach. Zdobędziesz umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD, GIS oraz BIM.
 • Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią.
  Przygotowanie do wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych przy wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów. Poznasz zasady sporządzania: ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, planów, polityk i strategii, opracowań ekofizjograficznych, rewitalizacji, planowania rozwoju obszarów wiejskich oraz analiz rynku nieruchomości. Zdobędziesz umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD i GIS.

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz zatrudnienie w firmach projektowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej lub w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Będziesz mógł starać się o wpis do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym. Po studiach uzupełniających możesz również ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

NASZE ATUTY

 • Nowoczesne akredytowane laboratoria wyposażone w oprogramowanie.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna wysoko wykwalifikowana z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, wykorzystania technologii systemów informacji przestrzennej, przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych oraz satelitarnych, kartografii i gospodarki nieruchomościami.
 • Praktyki zawodowe oraz warsztaty urbanistyczne kompleksowo przygotowujące do pracy zawodowej. Odby wamy je po drugim lub trzecim  roku studiów inżynierskich. Oprócz pracy i nauki, to także wspólne spędzanie czasu, zawiązy wanie przyjaźni, wycieczki, ogniska i dużo dobrej zabawy.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ze środowiska biznesu, samorządami i organizacjami publicznymi, instytucjami zagranicznymi. Ma to duże znaczenie w przygotowy waniu przyszłego absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw.
 • Wysoka jakość kształcenia potwierdzona bardzo dobrą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” 2020)oraz wysoką  pozycją  w  rankingu  Perspektywy 2018 w  wśród  kierunków gospodarka przestrzenna w Polsce. Na bieżąco  wprowadzane  są  zmiany  udoskonalające  program  kształcenia  z  uwzględnieniem  najnowszych trendów rozwojowych w zakresie gospodarki przestrzennej, a także oczekiwań pracodawców i studentów.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA