.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach realizacji operacji pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”, podczas warsztatów prowadzonych w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i podlaskim, udostępniono uczestnikom warsztatów materiały drukowane pt. „Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej w scaleniach gruntów".

Scalenie gruntów jest jednym z procesów kształtujących strukturę przestrzenną obszarów wiejskich. Dlatego też, przy realizacji scaleń (ale również przy tworzeniu dokumentów mających wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszarów wiejskich, jak np. strategia rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), istotne jest podejmowanie działań angażujących mieszkańców obszarów wiejskich w przedsięwzięcia związane z tworzeniem koncepcji rozwoju obszaru.

Rozdawane broszury przyczyniły się do utrwalenia pozyskanej podczas warsztatów wiedzy z zakresu:

  • optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
  • promocji jakości życia na wsi i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
  • planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego
    i środowiskowego obszarów wiejskich.

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie w tematykę projektu. W drugim rozdziale omówiono zagrożenia środowiska naturalnego i krajobrazu obszarów wiejskich a także zasady kształtowania krajobrazu rolniczego jako ważnego elementu prac projektowych w zakresie scalania gruntów i zaangażowania mieszkańców w kształtowanie swojej przestrzeni. Tematyka ta uznana została za kluczową w nowych dokumentach Unii Europejskiej, takich jak Europejski Zielony Ład. Następnie przedstawiono działania wpisujące się w ideę zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, które wpływają na poprawę warunków życia na wsi i jej promocję jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. W rozdziale czwartym zaakcentowano istotę procesu scalania i wymiany gruntów w kształtowaniu i dalszym rozwoju lokalnym obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem efektów gospodarczych, społecznych i środowiskowo-krajobrazowych realizacji tego procesu. Ostatnie dwa rozdziały stanowią podsumowanie i wykaz źródeł literatury przedmiotu.