.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach operacji przeprowadzono warsztaty pt. „Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej w scaleniach gruntów” dla grupy docelowej 40 osób wybranych spośród mieszkańców obszarów wiejskich, obiektów na których przeprowadzane są scalenia gruntów, zainteresowanych budowaniem poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania. Warsztaty odbyły się na terenie:

W ramach warsztatów, przedstawiciele społeczności lokalnej zapoznali się z działalnością specjalnie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (LC-CApp), poprzez którą można wprowadzić na mapie cyfrowej szczegółowe informacje o obszarze badań, mające istotne znaczenie dla przyszłych prac projektowych.