Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Synteza działalności naukowej 2016 - 2021

Aktywność naukowa pracowników Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym PW w ostatnich kilku latach koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących:

 • kształtowania przestrzeni w miastach i na terenach wiejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • rewitalizacji i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych oraz obszarów kryzysowych w miastach,
 • rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych i zdewastowanych,
 • kontynuacji badań roli związków próchnicznych w procesach glebotwórczych i ochronie środowiska,
 • analizy warunków przyrodniczych i społeczno-gospodarczych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego,
 • zmian funkcjonalno – przestrzennych zachodzących na obszarach zurbanizowanych oraz małych i średnich miast w Polsce,
 • parametryzacji przestrzeni miejskich dla potrzeb planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego,
 • teoretycznych podstaw i zasad projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego,
 • adaptacji zagospodarowania przestrzennego do zmian klimatu,
 • badań rynków nieruchomości dla potrzeb racjonalnego gospodarowania przestrzenią,
 • polityki mieszkaniowej, w szczególności z zakresu mieszkalnictwa społecznego,
 • szacowania wartości nieruchomości rolnych w procesie scalenia gruntów z uwzględnieniem ciągłej, przestrzennej zmienności czynników środowiskowych,
 • modelowania i prognozowania zjawisk i procesów w gospodarce przestrzennej.
 • problemów cyfryzacji map glebowo-rolniczych i tworzenia bazy danych o glebach,
 • problematyki cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i włączenia ich do infrastruktury informacji przestrzennej Kraju.

Najważniejsze projekty naukowe i wdrożeniowe

◊ Projekt Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym"Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" realizowany w ramach programu IDUB against COVID-19. Czas realizacji projektu: lata 2020-2022, kierownik projektu: prof. dr hab. Alina Maciejewska;

◊ „Managing soil and groundwater impacts from agriculture for sustainable intensification” – INSPIRATIONfinansowany z Programu Badań i Innowacji UE w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery MSCA-ITN-2014-ETN - Maria Skłodowska-Curie. Projekt badawczy w panelu „Środowisko Naturalne i Nauki o Ziemi”. Czas realizacji projektu: lata 2016 –2020, kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Kwiatkowska-Malina;

Hands-on training and tools on Smart Healthy Age-Friendly Environments” - Hands on SHAFEProjekt badawczy w ramach programu Erasmus +, Key 2, typ projektu: Strategic partnerships in the field of education and training, call: EAC/A03/2018. Czas realizacji: lata 2019-2022. Kierownik: dr inż. arch. Agnieszka Cieśla, członek zespołu: mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska;

Projekty: „Opracowanie wstępnej koncepcji inwentaryzacji terenów przeznaczonych do rewitalizacji/rekultywacji na obszarze województwa mazowieckiego oraz opracowanie ankiet przekazanych przez gminy położone na tym obszarze, „Sporządzenie i wstępne opracowanie ankiet dotyczącą krajobrazu pospolitego gmin województwa mazowieckiego”, „Możliwości wykorzystania baz danych dotyczących rewitalizacji i krajobrazu pospolitego gmin województwa mazowieckiego w kontekście założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych” wykonywane na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Czas realizacji: lata 2018-2020, kierownik projektów: prof. dr hab. Alina Maciejewska, członkowie zespołu: dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni, dr inż. Agnieszka Wendland, mgr inż. Łukasz Kuzak;

„Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Czas realizacji lata 2020-2021, koordynatorzy projektu: dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni oraz dr inż. Wioleta Krupowicz.

2018-2022 - Akcja COST PuVaCaDr inż. arch. Małgorzata Barbara Havel jest członkiem Management Committee Akcji COST: CA17125 - Public Value Capture of Increasing Property Values (PuVaCa). Czas realizacji: lata 2018-2022.

2020-2023 - ARL International Working Group on Land Policies Dr inż. arch. Małgorzata Barbara Havel jest reprezentantką Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej ARL "German Land Policy Revisited - Reflections and Lessons from Abroad". Czas realizacji: lata 2020-2023.

2020-2024 - Akcja COST NET4AGE Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla jest członkinią Management Committee w akcji COST: CA19136 - International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments, NET4AGE-FRIENDLY. Czas realizacji: lata 2020-2024.

Wybrane publikacje

Książki autorskie

            Majewska A.: Przekształcenia małych miast w Polsce. Studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-193-8, [978-83-8156-194-5 online], 258 s.

            Maciejewska A., Wendland A.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, 2019, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-20678-9, 128 s.

            Krupowicz W., Sobolewska-Mikulska K.:Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich w Polsce w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-915-6, 145 s.

            Bartoszczuk W.: Procesy przekształceń w osiedlach willowych na wybranych przykładach warszawskich, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, nr 58, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-854-8, 132 s.

            Jaroszewicz J., Malczewski J., 2018: Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-762-6, 254 s.

            Muzioł-Węcławowicz A.: Społeczna Agencja Najmu, 2017, Habitat for Humanity Poland, ISBN 978-83-943228-1-6, 128 s.

Wybrane rozdziały z monografii

            Havel M.B.: The Effect of Formal Property Rights Regime on Urban Development and Planning Methods in the Context of Post-Socialist Transformation: An Institutional Approach, W: Measuring the Effectiveness of Real Estate Regulation / Ronit Levine-Schnur (red.), 2020, Springer, ISBN 978-3-030-35621-7, s. 149-169

            Trojanowska H., Krausse S.:Transport i kultura. Kultura organizacji i jej wpływ na konkurencję na rynku transportu, W: Nauki społeczne jako przedmiot badań naukowych – ujęcie interdyscyplinarne / Śliwa Magdalena, Maciąg Monika (red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-66489-28-8, s. 121-128

            Maciejewska A., Kwiatkowska-Malina J.: The influence of organic matter on limiting the bioavailability of heavy metals, W: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Conference Proceedings. Issue 3.2. Soils, Forest Ecosystems, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 19, nr 3.2, 2019, ISBN 978-619-7408-82-9, s. 515-522, DOI:10.5593/sgem2019/3.2/S13.067

            Maciejewska A., Ulanicka M.: Re-use of post-industrial areas as a chance for sustainable development of cities on selected examples, W: Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings. Issue 5.2. Ecology and Environmental Protection, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 19, nr 5.2, 2019, ISBN 978-619-7408-80-5, s. 627-634, DOI:10.5593/sgem2019/5.2/S20.078

            Bielska A., Turek A.: Revitalisation as a component of comprehensive development of rural areas, case study of the Mazowieckie voivodeship, W: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Issue 2.2, Conference Proceedings, Volume 19. Geodesy and Mine Surveying, Photogrammetry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 19, nr 2.2, 2019, ISBN 978-619-7408-80-5, s. 293-300, DOI:10.5593/sgem2019/2.2/S09.036

            Ulanicka M.: Re-use of post-industrial areas - is it worth it?, W: Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings. Issue 5.2. Ecology and Environmental Protection, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 19, nr 5.2, 2019, ISBN 978-619-7408-80-5, s. 635-642

            Kuzak Ł., Patoka P., Chmiel J.: The use of selected methods of multicriteria analysis for a comparison of route variants of the eastern bypass of Warsaw, W: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Issue 2.2, Conference Proceedings, Volume 19. Geodesy and Mine Surveying, Photogrammetry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. 19, nr 2.2, 2019, ISBN 978-619-7408-80-5, s. 1029-1036, DOI:10.5593/sgem2019/2.2/S11.127

Artykuły z czasopism

            Jaroszewicz J., Majewska A.: Group Spatial Preferences of Residential Locations—Simplified Method Based on Crowdsourced Spatial Data and MCDA, Sustainability, nr 13 (9), 2021, s. 1-24, DOI:10.3390/su13094690

            Koszewska J., Kuzak Ł.: The problems of spatial planning and natural determinants of urban development – the Case of Powiśle in Warsaw, W: Journal of Water and Land Development, nr 50, 2021 (przyjęta do druku)

            Krupowicz W., Czarnecka A., Grus M.:Implementing crowdsourcing initiatives in land consolidation procedures in Poland, Land Use Policy, vol. 99, 2020, s. 1-11, DOI:10.1016/j.landusepol.2020.105015

            Majewska A., Denis M., Krupowicz W.: Urbanization Chaos of Suburban Small Cities in Poland: ‘Tetris Development’, Land, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 9, nr 11, 2020, s. 1-27, DOI:10.3390/land9110461

            Rędzińska K., Piotrkowska M.: Urban Planning and Design for Building Neighborhood Resilience to Climate Change, Land, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 9, nr 387, 2020, s. 1-19, DOI:10.3390/land9100387

            Kamola A., Różycki S., Bylina P., Lewandowski P., Burakowski A.:Forgotten Nazi Forced Labour Camps: Arbeitslager Riese (Lower Silesia, SE Poland) and the Use of Archival Aerial Photography and Contemporary LiDAR and Ground Truth Data to Identify and Delineate Camp Areas, Remote Sensing, vol. 12, nr 11, 2020, s. 1-21, DOI:10.3390/rs12111802

            Jarecka-Bidzińska E.: Quality of social life in selected public spaces of Warsaw’s Praga-Północ, Przestrzeń i Forma, vol. 43, 2020, s. 9-20, DOI:10.21005/pif.2020.43.A-01

            Rędzińska K., Szulczewska B.: Landscape in change as perceived by its residents: A case study of Wilanow West in Warsaw, Land Use Policy, vol. 85, 2019, s. 259-270, DOI:10.1016/j.landusepol.2019.04.001

            Bielska A., Wendland A., Delnicki M.: Possibilities for the Development of Building Plots with an Unfavorable Structure in the Context of Spatial Justice: A Case Study of Poland, w: Sustainability, nr 12 (6), 2020, ss. 1-19, DOI:10.3390/su12062472

            Kwiatkowska-Malina J., Bielska A., Borkowski A.: Soil maps at a scale of 1:5000 as a source of soil databases taking soil variability into consideration: a case study from Czermin commune, S Poland, w: Soil Science Annual, vol. 70, nr 1, 2019, ss. 44-53, DOI:10.2478/ssa-2019-0006

            Iwański R., Rataj Z., Cieśla A.: Housing Needs of Older People in Poland as Exemplified by the Warsaw, Poznań and Szczeciń Urban Areas, Real Estate Management and Valuation, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, vol. 27 (2), 2019, s. 126-137, DOI:10.2478/remav-2019-0020

            Bartoszczuk W., Delnicki M.: Spatial Policy of Selected Communes in Vicinity of Warsaw in Scope of Land Consolidation Areas and Secondary Land Property Divisions, w: Geomatics and Environmental Engineering, vol. 12, nr 4, 2018, ss. 5-16, DOI:10.7494/geom.2018.12.4.5

            Woronko B., Bujak Ł.: Quaternary aeolian activity of Eastern Europe (a Poland case study), Quaternary International: The Journal of the International Union for Quaternary Research, nr 478, 2018, s. 75-96, DOI:10.1016/j.quaint.2017.03.058

            Havel M.B.: How the distribution of rights and liabilities in relation to betterment and compensation links with planning and the nature of property rights: Reflections on the Polish experioence, Land Use Policy, nr 67 , 2017, s. 508-516, DOI:10.1016/j.landusepol.2017.06.032

Prace doktorskie

Borkowski Andrzej: Modelowanie geostatystyczne stanu zanieczyszczeń gleb na podstawie depozycji z powietrza atmosferycznego, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 25-04-2019, Data nadania stopnia: 25-04-2019,

Jarecka-Bidzińska Ewa: Praga-Północ w Warszawie jako «dzielnica sztuki» na tle wybranych przykładów z metropolii Europy i Ameryki Północnej, Wydział Architektury, Data obrony: 20-09-2018, Data nadania stopnia: 20-09-2018 - Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii w kategorii rozpraw doktorskich dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy (edycja 2019),

Koszewska Joanna: Dobro wspólne w przestrzeni miasta – analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawy i Paryża, Wydział Architektury (Politechnika Warszawska), Uniwersytet Paryż-Sorbona, Data obrony: 15-06-2020, Data nadania stopnia: 16-06-2020,

Krupowicz Wioleta: Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 20-10-2016, Data nadania stopnia: 20-10-2016,

Rogoziński Radosław: Analiza zmian położenia wirtualnego bieguna geomagnetycznego Ziemi na podstawie badań paleomagnetycznych złoża Lębork, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 14-12-2017, Data nadania stopnia: 14-12-2017,

Turek Agnieszka: Analiza możliwości zagospodarowania obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 18-07-2017, Data nadania stopnia: 18-07-2017.

Działalność dydaktyczna

Nagrodzone prace dyplomowe: magisterskie i inżynierskie

„Możliwości przekształceń komunikacyjnych na terenie dzielnicy Wilanów”, autor: Marta Orżanowska, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Denis - Wyróżnienie w III edycji Konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej (edycja 2019),

„Analiza możliwości wdrożenia działań adaptacyjnych do zmian klimatu na przykładzie dwóch wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie”, autor: Monika Piotrkowska, promotor: dr inż. Katarzyna Rędzińska – Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 2020).

Zakres tematyczny prowadzonych przedmiotów

 • Analizy wielokryterialne w systemach informacji geograficznej
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekonomika miast i regionów
 • Funkcje mieszkaniowe w rozwoju miast
 • Geografia ekonomiczna i społeczna, statystyka publiczna i demografia
 • Geografia fizyczna Polski
 • Geologiczne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Gleboznawstwo
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej
 • Gospodarowanie surowcami mineralnymi
 • Grafika inżynierska
 • Historia architektury i urbanistyki
 • Informatyka
 • Inwentaryzacja urbanistyczna
 • Kartografia w procesach wspomagania podejmowania decyzji planistycznych
 • Kształtowanie krajobrazu
 • Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
 • Marketing terytorialny
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Modele biznesowe
 • Modelowanie informacji o budynku (BIM)
 • Monitoring środowiska
 • Najnowsze realizacje urbanistyczne
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Planowanie przestrzenne (projekt planistyczny)
 • Planowanie przestrzenne rozwoju miasta
 • Planowanie przestrzenne w praktyce
 • Podstawy architektury i urbanistyki
 • Podstawy geologii i geografii fizycznej
 • Podstawy kartografii
 • Podstawy projektowania urbanistycznego
 • Podstawy wiedzy technicznej z zakresu budownictwa
 • Polityka regionalna i prawodawstwo Unii Europejskiej w gospodarowaniu przestrzenią
 • Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego
 • Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach
 • Przyrodnicze podstawy projektów przestrzennych
 • Realizacja projektów urbanistycznych i planistycznych
 • Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych
 • Rewitalizacja obszarów zdewastowanych
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Samorząd terytorialny
 • Siedliskoznawstwo
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej
 • Urbanistyka w krajach Unii Europejskiej
 • Uwarunkowania strategii rozwoju gmin
 • Waloryzacja krajobrazu
 • Wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej
 • Zagadnienia prawne w ochronie środowiska
 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów miejskich
 • Zagrożenia i ochrona powierzchni ziemi
» Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną z okazji Jubileuszu 100-lecia Wydziału.

» Strona Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym