2016-2020 - Projekt INSPIRATION w ramach programu HORYZONT 2020

Projekt finansowany z Programu Badań i Innowacji UE w ramach Horyzont 2020 w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery MSCA-ITN-2014-ETN - Maria Skłodowska-Curie umowa nr 675120.

Projekt badawczy w panelu „Środowisko Naturalne i Nauki o Ziemi” pt.: „Managing soil and groundwater impacts from agriculture for sustainable intensification” akronim INSPIRATION

Czas realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 – 31 marca 2020

Koordynator projektu – prof. Steve Thornton, Uniwersytet w Sheffield, Wielka Brytania. W realizacji projektu bierze udział jedenaście wiodących uczelni europejskich. Poza Politechniką Warszawską są to szkoły wyższe i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii i Holandii.

Zadania, zrealizowane w ramach projektu związane są z problematyką planowania przestrzennego a w szczególności racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych, marginalnych przydatnych do zrównoważonej produkcji biomasy w kontekście zagrożeń jakości gleb i wód podziemnych.

Realizacja projektu doprowadziła do opracowania:

-      „inteligentnych” technik monitorowania i wielopakietowych stabilnych metod izotopowych w celu: (i) badania i ilościowej oceny wpływu jakości gleby i wody na zrównoważoną intensyfikację rolnictwa, (ii) określenia C, N i dynamiki strumienia zanieczyszczeń organicznych: atmosfera-gleba-systemy wodne w skali gospodarstwa rolnego i zlewni w celu opracowania środków wspierających zrównoważoną intensyfikację rolnictwa;

-      zrównoważonych praktyk zarządzania prostymi technologiami i koncepcjami ograniczania zanieczyszczenia do zastosowania w skali gospodarstwa, wspierane przez zrozumienie procesów projektowania i wdrażania;

-      biosensorów do doboru rodzaju, dawki i sposobu zastosowania dodatków organicznych do gleb w celu przywrócenia zdegradowanej gleby do użytkowania rolniczego;

-      nowych podejść i narzędzi (pół)ilościowego modelowania do oceny wydajności i projektowania zrównoważonego zarządzania, praktyk i koncepcji technologicznych na poziomie gospodarstwa rolnego i skali zlewni;

-      schematy i narzędzia decyzyjne oceny, integrujące intensyfikację rolnictwa w ramach zrównoważonego rozwoju zasobów glebowych i wodnych w różnych skalach i uwzględniające potrzeby interesariuszy.

Więcej informacji na stronie projektu:

www.inspirationitn.co.uk