2020-2022 - Projekt IDUB against COVID-19 w ramach programu Uczelnia Badawcza PW

Projekt ZGPiNŚP pod tytułem: "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" uzyskał dofinansowanie w kwocie 300 tys. złotych w ramach konkursu IDUB against COVID-19. Kierownikiem projektu jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska. Czas realizacji projektu: lipiec 2020 – sierpień 2022.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań przestrzennych dla miast i ich otoczenia, dzięki którym skutki pandemii COVID-19 zostaną ograniczone. Istotnym trendem staje się skupienie niezbędnych aspektów życia codziennego w domu oraz ograniczenie mobilności społecznej. Warunki te wymuszają wypracowanie nowej koncepcji działania w zakresie rozwiązań planistycznych, pozwalającej na odnalezienie się w tej rzeczywistości. Realizacja projektu umożliwi opracowanie rozwiązań planistycznych służących zarówno ograniczeniu rozprzestrzeniania pandemii, jak również zmniejszeniu jej skutków.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Gospodarowanie przestrzenią z wykorzystaniem rezerw terenowych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz skutkom pandemii
 • Znaczenie sposobu realizacji funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej dla kształtowania zdrowego, inkluzywnego i wspierającego środowiska zamieszkania w kontekście Covid-19
 • Duże miasto a strefa podmiejska. Metodologia oceny bezpieczeństwa i jakości zamieszkania w warunkach pandemii
 • Badanie omnibusowe zachowań konsumenckich w kontekście preferowanych cen i lokalizacji domów oraz mieszkań pod wpływem wirusa w zestawieniu duże miasto – strefa podmiejska
 • Ocena potencjału obszarów podmiejskich i wiejskich do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnej, w tym w zakresie indywidualnej turystyki krótkotrwałej, w warunkach pandemii

Zespół realizujący projekt:

 • prof. dr hab. Alina Maciejewska – kierownik projektu
 • prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
 • dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
 • dr inż. Andrzej Borkowski
 • dr inż. arch. Agnieszka Cieśla
 • dr inż. arch. Małgorzata Denis
 • dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz
 • dr inż. Wioleta Krupowicz
 • dr inż. arch. Anna Majewska
 • dr inż. Katarzyna Rędzińska
 • dr Jadwiga Szymańska
 • dr Hanna Trojanowska
 • mgr inż. Maciej Delnicki
 • mgr inż. Łukasz Kuzak
 • mgr inż. Monika Piotrkowska
 • mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska