Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Pracownicy Zakładu opracowują projekty i usługi dla partnerów społeczno-gospodarczych m.in.:

  • Budowa aplikacji LC-CApp na urządzenia mobilne (aplikacja bazująca na rozwiązaniach crowdsourcingowych, umożliwiająca pozyskanie danych dotyczących obszaru, które nie są dostępne w istniejących bazach danych przestrzennych) i przeprowadzenie badań terenowych na obiektach scaleniowych w województwie podkarpackim mających na celu ocenę jej funkcjonalności;
  • Opracowanie wytycznych do kształtowania przestrzeni na obszarach wiejskich o wadliwej strukturze własnościowej gruntów ze szczególnym uwzględnieniem poprawy układu komunikacyjnego i struktury przestrzennej działek;
  • Ocena możliwości wykorzystania cech środowiska przyrodniczego do budowania zdolności adaptacyjnej do zmian klimatu tkanki urbanistycznej osiedli mieszkaniowych, na przykładzie Warszawy;
  • Opracowanie katalogu instrumentów planistycznych i projektowych służących budowaniu odporności na zmiany klimatu tkanki urbanistycznej osiedli mieszkaniowych;
  • Opracowanie projektu podziału funkcjonalno-przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem warunków glebowych dla obrębu wiejskiego; 
  • Ocena wpływu dokumentów planistycznych wybranych gmin (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) na ład przestrzenny obszarów nimi objętych;
  • Opracowanie ankiet oraz przeprowadzenie ankietyzacji w zakresie rozmieszczenia obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji oraz obszarów cennych dla mieszkańców województwa mazowieckiego;
  • Sporządzenie i wstępne opracowanie ankiet dotyczącą krajobrazu pospolitego gmin województwa mazowieckiego
  • Możliwości wykorzystania baz danych dotyczących rewitalizacji i krajobrazu pospolitego gmin województwa mazowieckiego w kontekście założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych
  • Rozpoznanie i ocena syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego w oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia audytów krajobrazowych