Przedsięwzięcie 4.1.1

Wytyczenie nowej strategii zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta oraz wspieranie rozwoju rynku mieszkaniowego w mieście

Zadanie 1.Opracowanie nowej strategii gospodarowania i rozwoju mieszkalnictwa w Starachowicach

Zadanie 3. Opracowanie modelowego programu mieszkaniowego dla osób starszych

Lider zadań:

  • dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

Zespół realizujący zadanie:

  • mgr inż. Hubert Horynek

Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla oraz mgr inż. Hubert Horynek z Wydziału Geodezji i Kartografii PW pracują nad stworzeniem dokumentu kształtującego politykę mieszkaniową miasta Starachowice do roku 2035. W toku badań ocenie podlega dostępność mieszkań z perspektywy obecnych i nowych mieszkańców Starachowic, a także rozwój poszczególnych sektorów budownictwa mieszkaniowego (komunalnego, TBSowego, komercyjnego i indywidualnego). Ze względu na strukturę społeczną miasta szczególną uwagę w procesie tworzenia polityki mieszkaniowej zwraca się na sytuację osób starszych.

Pierwszym etapem prac badawczych była ocena sytuacji mieszkaniowej w Starachowicach. Przeprowadzona została ankieta w formie zdalnej i papierowej. Podpierając się jej wynikami przeprowadzono konsultacje społeczne, w następstwie których powstanie wersja robocza dokumentu, która również zostanie skonsultowana z różnymi grupami interesariuszy.