Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Synteza działalności naukowej 2019-2021

Aktywność naukowa pracowników Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ostatnich latach dotyczy m.in. następujących zagadnień:

Słowa najczęściej pojawiające się w publikacjach pracowników i doktorantów Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

 • Eksploracja możliwości pomiarowych współczesnej fotogrametrii:
  • orto i true-ortho dla miast z wysoką zabudową – nowe spojrzenie (nowe kryteria dla orto dla miast z wysoką zabudową, nowe podejście do true-ortho);
  • eksploracja pomiarowych możliwości platform bezzałogowych systemów latających (BSL);
  • nowe oblicza skanowania laserowego (skanery wielospektralne, „jednofotonowe”);
  • wieloźródłowe dane w monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych.
 • Wykorzystanie teledetekcji i systemów informacji przestrzennej w analizie stanu środowiska naturalnego, w rolnictwie i w analizie klimatu miast:
  • analiza i monitorowanie stanu roślinności i wód powierzchniowych na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych;
  • wykorzystanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz analiz przestrzennych w rolnictwie precyzyjnym;
  • zastosowanie danych teledetekcyjnych do monitorowania miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła oraz oceny wpływu podejmowanych działań na jej intensywność;
  • badanie zjawisk hydrologicznych z wykorzystaniem danych optycznych i mikrofalowych;
  • przetwarzanie NMT, analizy zastosowań pochodnych NMT w badaniach środowiskowych.
 • Dane obrazowe i GIS w modelowaniu zjawisk społecznych:
  • wyznaczanie wskaźników jakości życia w miastach z zastosowaniem teledetekcji i technologii GIS;
  • analizy sieciowe, budowa modeli sieci ruchu pieszych w przestrzeni miejskiej;
  • modelowanie epidemiologii chorób tropikalnych z użyciem danych teledetekcyjnych;
  • wykorzystanie społecznościowych danych przestrzennych w realizacji zadań jednostek samorządowych.
 • Wykorzystanie wieloźródłowych danych i technologii SIP w badaniu dziedzictwa kulturowego:
  • wykorzystanie zdjęć archiwalnych do opracowywania fotogrametrycznej dokumentacji; archeologicznej i architektonicznej z zastosowaniem nowoczesnych algorytmów przetwarzania obrazów;
  • wykorzystanie naziemnego skanowania laserowego (TLS) i obrazów cyfrowych w inwentaryzacji i ocenie obiektów zabytkowych;
  • integracja wieloźródłowych danych w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego;
  • automatyzacja procesu przetwarzania przestrzennych chmur punktów z wykorzystaniem algorytmów widzenia maszynowego (CV);
  • wykorzystanie danych satelitarnych w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego;
  • analizy sieciowe i space syntax w ocenie i odtwarzaniu struktury przestrzennej miast antycznych.
 • Wykorzystanie zaawansowanych metod cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji, w procesach przetwarzania geoinformacji:
  • segmentacja i klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz danych ALS z wykorzystaniem uczenia maszynowego;
  • detekcja wybranych obiektów z użyciem danych wielosensorowych;
  • klasyfikacja chmur punktów z danych ALS;
  • klasyfikacja treści zdjęć ukośnych;
  • podwyższenie rozdzielczości przestrzennej zdjęć lotniczych i satelitarnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych;
  • automatyzacja przetwarzania wieloźródłowych i wielosensorowych danych przestrzennych;
  • filtracja obrazów radarowych.

 

Najważniejsze projekty badawcze i wdrożeniowe

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Widok okna systemu Safedam uwzględniającego wieloźródłowe dane geoprzestrzenne służące do oceny zagrożenia powodziowego z uwzględnieniem stanu wałów przeciwpowodziowych. Na rysunku widoczny podkład z ortofotomapy z systemu satelitarnego Sentinel, dane zintegrowane z poziomem wodowskazów (IMGW) oraz widoczna warstwa wektorowa stanu zagrożenia wałów przeciwpowodziowych bazująca na mapach zagrożenia powodziowego i inwentaryzacji wałów wykonanej na bazie ortofotomap i modeli wysokościowych powstałych z danych fotogrametrycznych i lidarowych z bezzałogowych statków latających

◊ Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami (SAFEDAM) – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Bezpieczeństwo i Obronność.Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Okres realizacji projektu: 2015-2020. Strona projektu

◊ Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych – HabitARS – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu BIOSTRATEG II, realizowany w konsorcjum: MGGP Aero – lider projektu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Kierownik zadań PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW. Okres realizacji projektu: 2016-2019. Strona projektu

◊ Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem – projekt finansowany przez NCBiR w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Lider projektu: Skysnap, kierownik projektu dr inż. Krzysztof Bakuła, 2020-2023 Opis projektu

◊ Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV – projekt finansowany przez NCBiR w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Lider projektu: Dragonfly Vision Jarosław Czajka, kierownik projektu dr inż. Krzysztof Bakuła, 2020-2023

Analiza sukcesji drzew i krzewów z wykorzystaniem archiwalnych i aktualnych danych fotogrametrycznych (zdjęć lotniczych i lotniczego skanowania laserowego). W algorytmie automatyzującym procedurę przetwarzania danych wykorzystano m.in. algorytmy gęstego dopasowania obrazów oraz tasselację Thiessena (proj. HabitARS)

  

Na górze, od prawej: widok na park archeologiczny Kato Pafos z drona (na pierwszym planie agora); wyniki badań nieinwazyjnych (prospekcji archeologicznej). Na dole, od prawej: HBIM dla portyku zachodniego agory; rekonstrukcja proceduralna zabudowy hellenistycznej

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

◊ MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru – projekt realizowany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu po stronie PW mgr inż. Wojciech Ostrowski, 2020-2022 Strona projektu

Projekty finansowane na szczeblu ministerialnym

Sondaże archeologiczne zlokalizowane na obszarach wytypowanych z wykorzystaniem danych przestrzennych - okolice Lazaretu (Treblinka II), październik 2020 r. (zdjęcie: S. Różycki)

◊ Internetowy Atlas Polski Niepodległej – projekt finansowany przez MNiSzW w ramach konkursu pt. Szlakami Polski Niepodległej. Lider projektu: Instytut Historii PAN. Koordynator projektu po stronie PW: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW. Okres realizacji projektu: 2018-2020. Strona projektu

◊ Poszukując prawdy - badania bezinwazyjne na terenie Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem – projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik: dr inż. Sebastian Różycki. Okres realizacji projektu: 2020 rok. Opis projektu

◊ Topografia zbrodni - badania weryfikacyjne miejsc do upamiętnienia na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II – projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik: dr inż. Sebastian Różycki. Okres realizacji projektu: 2020 rok. Opis projektu

Projekty finansowane w ramach Centrum Badań - Priorytetowych Obszarów Badawczych

◊ Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia – projekt finansowany ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu SzIR-2. Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW. Okres realizacji projektu: 2021-2022.

◊ Synergia i wykorzystanie zbiorów danych z zintegrowanej mobilnej platformy mapowania wyposażonej w LIDAR i GPR – projekt finansowany ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu CyberiADa-2. Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Bakuła. Okres realizacji projektu 2021-2022

◊ Innowacyjne podejście do wyznaczania wskaźników jakości życia w miastach z wykorzystaniem technologii geoprzestrzennych (INnovaCITY) – projekt finansowany ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu BEYOND POB. Kierownik projektu: dr inż. Anna Fijałkowska. Okres realizacji projektu: 2021-2022.

◊ Nowe podejście do orientacji chmur punktów z naziemnego skaningu laserowego oraz gęstego dopasowania obrazów – projekt finansowany ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach konkursu BEYOND POB. Kierownik projektu: dr inż. Jakub Markiewicz. Okres realizacji projektu: 2021-2022.

Inne projekty

◊ Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS) – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pracownicy Zakładu zaangażowani są w budowę laboratorium, umożliwiającego testowanie sprzętu pomiarowego (laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych). Strona projektu

◊ Radarowy system korekty nawigacji inercyjnej dla rakiet i amunicji precyzyjnej w oparciu o pokładowe zobrazowania powierzchni ziemi z wykorzystaniem technologii SAR – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Bezpieczeństwo i Obronność. Kierownik projektu: dr inż. Artur Gromek (WEITI), okres realizacji: 2018-2021.

◊ Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych – projekt finansowany przez NCN w ramach MAESTRO. Kierownik projektu prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny). Kierownik zadań PW: mgr inż. Wojciech Ostrowski. Okres realizacji: 2015-2019.

Wybrane publikacje

Monografie

Różycki Sebastian, Osińska-Skotak Katarzyna, Świątek Artur: Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej, 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-003-0, 186 s.

Różycki Sebastian, Kopówka Edward, Zalewska Natalia: Obóz pracy Treblinka II. Topografia zbrodni, 2019, ELPIL, ISBN 978-83-946085-4-5, 116 s.

Artykuły w czasopismach z listy Journal Citation Reports

Araszkiewicz Andrzej, Kiliszek Damian, Podkowa Anna: Height variation depending on the source of antenna Phase Centre Corresctions: LEIAR25.R3 case study, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, nr 19, 2019, s. 1-12, DOI:10.3390/s19184010.

Bakuła Krzysztof, Pilarska Magdalena, Salach Adam, Kurczyński Zdzisław: Detection of levee damage based on UAS data-optical imagery and LiDAR point clouds, ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 9 (4), 2020, s. 1-15, DOI:10.3390/ijgi9040248.

Bałazy Radomir, Hycza Tomasz, Kamińska Agnieszka, Osińska-Skotak Katarzyna: Factors Affecting the Health Condition of Spruce Forests in Central European Mountains-Study Based on Multitemporal RapidEye Satellite Images, Forests, nr 10, 2019, s. 1-18, DOI:10.3390/f10110943.

Fijałkowska Anna: Analysis of the influence of DTM source data on the LS factors of the soil water erosion model values with the use of GIS technology, Remote Sensing, vol. 13, nr 4, 2021, s. 1-37, DOI:10.3390/rs13040678.

Jełowicki Łukasz, Sosnowicz Konrad, Ostrowski Wojciech, Osińska-Skotak Katarzyna, Bakuła Krzysztof: Evaluation of Rapeseed Winter Crop Damage Using UAV-Based Multispectral Imagery, Remote Sensing, vol. 12(16), 2020, s. 1-21, DOI:10.3390/rs12162618.

Kamola Aleksander, Różycki Sebastian, Bylina Paweł, Lewandowski Piotr, Burakowski Adam: Forgotten Nazi Forced Labour Camps: Arbeitslager Riese (Lower Silesia, SE Poland) and the Use of Archival Aerial Photography and Contemporary LiDAR and Ground Truth Data to Identify and Delineate Camp Areas, Remote Sensing, vol. 12, nr 11, 2020, s. 1-21, DOI:10.3390/rs12111802.

Krzysztofowicz Sylwia, Osińska-Skotak Katarzyna: The Use of GIS Technology to Optimize COVID-19 Vaccine Distribution: A Case Study of the City of Warsaw, Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(11):5636. DOI:10.3390/ijerph18115636.

Kogut Tomasz, Bakuła Krzysztof: Improvement of Full Waveform Airborne Laser Bathymetry Data Processing based on Waves of Neighborhood Points, Remote Sensing, vol. 11, nr 10, 2019, s. 1-13, DOI:10.3390/rs11101255.

Kupidura Przemysław: The Comparison of Different Methods of Texture Analysis for Their Effcacy for Land Use Classification in Satellite Imagery, Remote Sensing, vol. 11 , nr 10, 2019, s. 1-20, DOI:10.3390/rs11101233.

Kupidura Przemysław, Osińska-Skotak Katarzyna, Lesisz Katarzyna, Podkowa Anna: The Efficacy Analysis of Determining the Wooded and Shrubbed Area Based on Archival Aerial Imagery Using Texture Analysis, ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 8, nr 10, 2019, s. 1-26, DOI:10.3390/ijgi8100450.

Łoś Helena, Osińska-Skotak Katarzyna, Pluto-Kossakowska Joanna, Bernier Monique, Gauthier Yves, PawłowskiBogusław: Performance evaluation of quad-pol data compare to dual-pol SAR data for river ice classification, European Journal of Remote Sensing, vol. 52, nr sup1, 2019, s. 79-95, DOI:10.1080/22797254.2018.1540914.

Markiewicz Jakub, Łapiński Sławomir, Kot Patryk, Tobiasz Aleksandra, Muradov Magomed, Nikel Joanna, Shaw Andy, Al-Shamma’a Ahmed: The Quality Assessment of Different Geolocalisation Methods for a Sensor System to Monitor Structural Health of Monumental Objects, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 20, nr 10, 2020, s. 1-39, DOI:10.3390/s20102915.

Markiewicz Jakub, Abratkiewicz Karol, Gromek Artur, Ostrowski Wojciech, Samczyński Piotr Jerzy, GromekDamian: Geometrical Matching of SAR and Optical Images Utilizing ASIFT Features for SAR-based Navigation Aided Systems, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 19, nr 24, 2019, s. 1-33, DOI:10.3390/s19245500.

Markiewicz Jakub, Pilarska Magdalena, Łapiński Sławomir, Kaliszewska A., Bieńkowski R., Cena A.: Quality assessment of the use of a medium format camera in the investigation of wall paintings: an image-based approach, Measurement, Elsevier, vol. 132, 2019, s. 224-237, DOI:10.1016 /j.measurement.2018.07.001.

Markiewicz Jakub, Zawieska Dorota: Analysis of the Selection Impact of 2D Detectors on the Accuracy of Image-Based TLS Data Registration of Objects of Cultural Heritage and Interiors of Public Utilities, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 20, nr 11, 2020, s. 1-33, DOI:10.3390/s20113277.

Markiewicz Jakub, Zawieska Dorota: The Influence of the Cartographic Transformation of TLS Data on the Quality of the Automatic Registration, Applied Sciences-Basel, MDPI, nr 9(3), 509, 2019, s. 1-28, DOI:10.3390/app9030509.

Osińska-Skotak Katarzyna, Jełowicki Łukasz, Bakuła Krzysztof, Michalska-Hejduk Dorota, WylazłowskaJustyna, Kopeć Dominik: Analysis of Using Dense Image Matching Techniques to Study the Process of Secondary Succession in Non-Forest Natura 2000 Habitats, Remote Sensing, vol. 11, nr 8, 2019, s. 1-28, DOI:10.3390/rs11080893.

Osińska-Skotak Katarzyna, Radecka Aleksandra, Piórkowski Hubert, Michalska-Hejduk Dorota, Kopeć Dominik, Tokarska-Guzik Barbara, Ostrowski Wojciech, Kania Adam, Niedzielko Jan: Mapping Succession in Non-Forest Habitats by Means of Remote Sensing: Is the Data Acquisition Time Critical for Species Discrimination?, Remote Sensing, vol. 11 (22), 2019, s. 1-36, DOI:10.3390/rs11222629.

Osińska-Skotak Katarzyna, Bakuła Krzysztof, Jełowicki Łukasz, Podkowa Anna: Using Canopy Height Model Obtained with Dense Image Matching of Archival Photogrammetric Datasets in Area Analysis of Secondary Succession, Remote Sensing, vol. 11 (18), 2019, s. 1-28, DOI:10.3390/rs11182182.

Pasik Mariusz, Bakuła Krzysztof, Różycki Sebastian, Ostrowski Wojciech, Kowalska Maria Elżbieta, Fijałkowska Anna, Rajner Marcin, Łapiński Sławomir, Sobota Ireneusz, Osińska-Skotak Katarzyna: Glacier Geometry Changes in the Western Shore of Admiralty Bay, King George Island over the Last Decades, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 21, nr 4, 2021, s. 1-25, DOI:10.3390/s21041532.

Radecka Aleksandra, Michalska-Hejduk Dorota, Osińska-Skotak Katarzyna, Kania Adam, Górski Konrad, Ostrowski Wojciech: Mapping secondary succession species in agricultural landscape with the use of hyperspectral and airborne laser scanning data, Journal of Applied Remote Sensing, vol. 13 (3), 2019, s. 1-22, DOI:10.1117/1.JRS.13.034502.

Tobiasz Aleksandra, Markiewicz Jakub, Łapiński SławomirNikel Joanna, Kot Patryk, MuradovMagomed: Review of Methods for Documentation, Management, and Sustainability of Cultural Heritage. Case Study: Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, Sustainability, vol. 11, nr 24, 2019, DOI:10.3390/su11247046.

Zawieska Dorota, Markiewicz Jakub, Kopiasz Jarosław: Development of true orthophotomaps of the fortified settlement at Biskupin, Site 4, based on archival data, Archaeological Prospection, vol. 26 (2), 2019, s. 1-28, DOI:10.1002/arp.1748.

Prace doktorskie

Jakub Markiewicz: Badanie możliwości wykorzystania rastrów intensywności oraz metod dopasowania obrazów w automatycznej orientacji danych z naziemnego skaningu laserowego. Promotor: dr hab. Inż. Dorota Zawieska, prof. PW, data obrony: 19.04.2019, data nadania stopnia: 19.04.2019. Praca doktorska wyróżniona decyzją Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Marzena Wicht: Spatial morphometric methodology for deriving and evaluating urban ventilation corridors.  Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska Skotak, data obrony: 11.04.2019, data nadania stopnia: 11.04.2019. Nagrodzona w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju i Innowacji na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (II edycja, 2019 r.)

Anna Fijałkowska: Zastosowanie technologii GIS do badania wrażliwości modelu erozji wodnej gleb. Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW, data obrony: 27.09.2019, data nadania stopnia 27.09.2019.

Małgorzata Radło-Kulisiewicz: Wykorzystanie pochodnych NMT w modelowaniu pokrywy glebowej w krajobrazie młodo glacjalnym dla bazy danych o glebach o poziomie uogólnienia odpowiadającym mapom w skali 1:250 000. Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Chmiel, data obrony: 23. 09. 2019, data nadania stopnia: 23. 09. 2019.

Dydaktyczna misja Zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii: Geodezji i kartografii, Gospodarce przestrzennej i Geoinformatyce, w tym na anglojęzycznej specjalności prowadzonej w ramach kierunku Geodezja i kartografia: Mobile Mapping and Navigation Systems, przy powstaniu której mieli istotny udział. Aktywnie uczestniczą również w projekcie NERW PW: Nauka – Edukacja – Rozwój –Współpraca, którego celem jest tworzenie nowych kierunków studiów oraz modernizacja już istniejących. Prowadzą również zajęcia na Wydziale Mechaniki i Energetyki Lotnictwa.

Realizowane na Wydziale zadania w ramach Projektu NERW PW, którymi kierują pracownicy Zakładu:

 • Zad. 4 ”Umiędzynarodowienie nauczania na Wydziale Geodezji i Kartografii” – kierownik dr inż. J. Pluto-Kossakowska
 • Zad. 6 ”Modernizacja i dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na II stopniu studiów na kierunku Geodezja i kartografia” – kierownik dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni

Pracownicy Zakładu współtworzą, od 2005 r. Studia Podyplomowe „Systemy Informacji Przestrzennej”, prowadząc zajęcia dydaktyczne i kierując pracami dyplomowymi. Twórcą tych studiów jest prof. S. Białousz, który był ich wieloletnim kierownikiem; od 2012 r. funkcję kierownika pełni dr hab. inż. J. Chmiel, a funkcję sekretarza od początku pełni dr inż. A. Fijałkowska. Wielu spośród blisko 250-ciu słuchaczy i absolwentów tych studiów pozostaje z nami we współpracy naukowej i dydaktycznej.

Prowadzone przez pracowników Zakładu zajęcia dotyczą następujących obszarów tematycznych:

 • Fotogrametria – podstawy i praktyczne umiejętności projektowania zdjęć lotniczych i naziemnych dla realizacji zadań pomiarowych oraz tworzenie podstawowych produktów geodezyjnych takich jak: ortofotomapy, numeryczne modele rzeźby terenu i pokrycia terenu, a także trójwymiarowe modele miast i wizualizacje 3D.
 • Fotogrametria lotnicza
 • Fotogrametria niskiego pułapu (bezzałogowe statki latające)
 • Fotogrametria bliskiego zasięgu
 • Lotnicze skanowanie laserowe
 • Naziemne skanowanie laserowe
 • Modelowanie 3D obiektów z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych i skanowania laserowego
 • Teledetekcja – szerokie ujęcie podstaw fizycznych i fotointerpretacji, oraz metod przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego. Szerokie spektrum zastosowań do badania środowiska i w gospodarce przestrzennej.
 • Teledetekcja ogólna i fotointerpretacja
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów
 • Teledetekcja tematyczna: hiperspektralna i radarowa
 • Teledetekcyjne źródła danych dla SIP
 • Teledetekcja środowiska, zastosowania teledetekcji
 • Uczenie maszynowe
 • Systemy informacji przestrzennej – aspekty teoretyczne oraz praktyczne związane z pozyskiwaniem, modelowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych przestrzennych.
 • Systemy informacji przestrzennej i ich zastosowania
 • Technologie i oprogramowanie SIP
 • Analizy przestrzenne i modelowanie
 • Geostatystyka
 • Programowanie w systemach informacji przestrzennej
 • Udostępnianie danych przestrzennych
 • Projektowanie baz danych przestrzennych
 • SIP w chmurze

Nagrodzone prace dyplomowe: magisterskie i inżynierskie

Szymon Klimont, „Opracowanie narzędzia do analizy statystycznej zależności temperatury powierzchni obszaru zurbanizowanego i wskaźników stanu zagospodarowania przestrzennego”, praca inżynierska, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, 1 miejsce, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (III edycja, 2020 r.)

Kamila Maria Waksmundzka, „Ocena efektywności paneli fotowoltaicznych na przystankach komunikacji miejskiej z zastosowaniem analiz przestrzennych 3D”, praca magisterska, promotor: dr inż. Anna Fijałkowska, 2 miejsce, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (III edycja, 2020 r.)

Anna Gregorczyk, „Opracowanie metodyki wyznaczania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”, praca magisterska, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, 2 miejsce, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (III edycja, 2020 r.)

Anna Gregorczyk, „Opracowanie metodyki wyznaczania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”, praca magisterska, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, nagroda główna 20. edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju stolicy.

Paulina Konarzewska, „Analiza możliwości wykorzystania uczenia maszynowego do detekcji obiektów na zdjęciach ukośnych”, praca magisterska, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, 1 miejsce, Konkurs Stowarzyszenia Geodetów Polskich Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia, (edycja 2019/20)

Bartłomiej Mikołaj Dolecki „Wizualizacja modeli 3D budynków Politechniki Warszawskiej w środowisku programu CityEngine”, praca inżynierska, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła, 2 miejsce w kategorii prac inżynierskich, Konkurs Stowarzyszenia Geodetów Polskich Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia, (edycja 2019/20)

Piotr Michalak, “Modelowanie i wizualizacja rzeczywistości w środowisku Minecraft z wykorzystaniem danych przestrzennych”, praca inżynierska, promotor: dr Sebastian Różycki, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju i Innowacji na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (II edycja, 2019 r.)

Jakub Sprycha, „Koncepcja bazy danych przestrzennych dla projektowanej inwestycji drogowej na przykładzie odcinka drogi ekspresowej S61”, praca magisterska, promotor: dr hab. inż. Jerzy Chmiel, 1 miejsce w kategorii prace magisterskie, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju i Innowacji na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (II edycja, 2019 r.)

Klaudia Kapeluszna i Paulina Syrokosz, „Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy”, praca inżynierska, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (I edycja, 2019 r.)

Weronika Tulkowska i Monika Władyka, „Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury dla obszaru zurbanizowanego i podmiejskiego”, praca magisterska, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (I edycja, 2019 r.)

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz z instytucjami zagranicznymi

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej współpracuje z podmiotami naukowymi, kulturalnymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i za granicą.

Wśród instytucji zagranicznych, z którymi Zakład współpracuje zarówno na niwie badawczej jak i dydaktycznej, np. wymiany studentów, należy wymienić:

 • Technische Universität Wien, Austria
 • Liverpool John Moorse University, Wielka Brytania
 • Western University London, Ontario, Kanada
 • Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Kazachstan
 • Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS)
 • European Spatial Data Research (EuroSDR)
 • European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)

Biorąc udział w licznych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, współpracujemy z licznymi uniwersytetami i instytutami badawczymi:

 • Instytut Historii PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
 • Instytut Ochrony Środowiska PIB
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 • Państwowy Instytut Geologiczny PIB
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Ważną częścią aktywności naukowej Zakładu są projekty dotyczące zabytków kultury i dziedzictwa kulturowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Współpracujemy przy nich z następującymi instytucjami:

 • Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)
 • Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Zamek Królewski w Warszawie
 • Muzeum w Biskupinie
 • Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim – Oddział Muzeum Narodowego

Współpracujemy również z urzędami, zarówno na centralnymi, jak i samorządowymi, przy projektach badawczo-wdrożeniowych:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Urząd Miasta St. Warszawy
 • Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 • Urząd Miejski w Łowiczu
 • Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Pracownicy Zakładu współpracują również z podmiotami gospodarczymi, przy różnego rodzaju projektach oraz świadcząc dla nich usługi eksperckie. Są to m.in.:

 • OPEGIEKA
 • MGGP Aero
 • ASTRI Polska
 • Cenatorium
 • Tensorflight Polska
 • SkySnap
 • Dragonfly Vision Jarosław Czajka
 • CloudFerro
 • MSP InnTech
» Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną z okazji Jubileuszu 100-lecia Wydziału.

» Więcej informacji na stronie Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej