Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje na temat obowiązkowych praktyk studenckich:

 1. Obowiązkowe praktyki studenckie (zawodowe) na Wydziale Geodezji i Kartografii realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi dla kierunków Geodezja i Kartografia (GiK) i Gospodarka Przestrzenna (GP), co najmniej 4 tygodnie (5 dni roboczych x 8 godzin dziennie) czyli 160 godzin a dla kierunku Geoinformatyka (GI) co najmniej 3 miesiące lub 6 miesięcy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.
 2. Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być realizowane w kilku etapach. Na kierunku GiK po I, II lub III roku studiów, na kierunku GP po II lub III roku studiów a na kierunku GI w trakcie 7 semestru maksymalnie w 2 etapach (3 miesiące). Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku GI obowiązkowe praktyki będą trwały 6 miesięcy.
 3. Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach, przy czym studenci kierunków GiK i GP każdorazowo zobowiązani są do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania a studenci kierunku GI powinni uzgodnić miejsce odbywania praktyk z opiekunem praktyk, jeśli przedsiębiorstwo nie jest wymienione na liście rekomendowanych pracodawców.
 4. Studenci odbywający praktykę zawodową mają obowiązek ubezpieczyć się od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego studenci dokonują indywidualnie, a potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą wydania porozumienia i skierowania. (Studenci mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW; więcej informacji w aktualnościach w USOS lub na stronie Politechniki Warszawskiej w aktualnościach).
 5. Student odbywa praktyki, realizowane przez podmiot zewnętrzny, na podstawie porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich i skierowania.
 6. Student powinien pobrać ze strony Wydziału wzór porozumienia i skierowania i wypełniony złożyć w dziekanacie (pok. 128) w celu zarejestrowania i podpisania przez Dziekana (porozumienie wydruk dwustronny x3 i skierowanie x1), a po podpisaniu odebrać.
 7. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien oddać do dziekanatu (pok.128) podpisany przez pracodawcę jeden egzemplarz porozumienia i pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich.
 8. Porozumienia i skierowania będą wydawane najpóźniej do końca czerwca. W wakacje (lipiec, sierpień i pierwsza połowa września) nie będzie można podpisać porozumienia ani dostać skierowania!
 9. Po zakończeniu praktyki należy wziąć od przełożonego lub zakładowego opiekuna praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz uzyskać potwierdzenie na sprawozdaniu z przebiegu praktyk studenckich.
 10. Praktyka zostanie zaliczona na podstawie dokumentacji, jeżeli student:
  • odbędzie praktykę łącznie w wymiarze przedstawionym w punkcie I.1,
  • na kierunkach GiK i GP złoży do wydziałowego opiekuna praktyk lub dziekanatu (pok.128) do końca jesiennej sesji poprawkowej zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich a
  • na kierunku GI złoży do wydziałowego opiekuna praktyk lub dziekanatu (pok.128) zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich oraz dodatkowo ankietę wypełnioną przez studenta i pracodawcę.
  • uzyska pozytywną opinię od opiekuna praktyk
 11. Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 12. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany uprzednio program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu.
 13. Wszystkie sprawy merytoryczne związane z praktykami, w szczególności te dotyczące zgodności treści praktyk z ramowym programem praktyk, rozstrzyga wydziałowy opiekun praktyk w porozumieniu z Dziekanem.

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej.

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

dr inż. Krzysztof Bakuła

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 48
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 7694
e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Geodezja i Kartografia

Opiekun praktyki zawodowej

dr inż. Waldemar Odziemczyk

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 304
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 7299
e-mail: waldemar.odziemczyk@pw.edu.pl
Dyżur: pok. 304; wtorek 13-14 lub e-mail

GIK_Ramowy_program_praktyk (pdf, 309,54 kB)
GIK_Porozumienie_2021 (msword, 20,57 kB)
GIK_Skierowanie_2021 (msword, 13,54 kB)
GIK_Sprawozdanie_2021 (msword, 16,24 kB)

Gospodarka Przestrzenna

Opiekun praktyki zawodowej

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 339
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 5395
e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl
Dyżur: pok. 339; piątek 10:00-11:00 lub e-mail

GP_Ramowy_program_praktyk (pdf, 312,53 kB)
GP_Porozumienie_2021 (msword, 20,27 kB)
GP_Skierowanie_2021 (msword, 13,55 kB)
GP_Sprawozdanie_2021 (msword, 16,25 kB)

Geoinformatyka

Opiekun praktyki zawodowej

dr inż. Anna Fiedukowicz

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 329
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 5590
e-mail: anna.fiedukowicz@pw.edu.pl
Dyżur: TEAMS lub e-mail

Informacje o praktykach GI (pdf, 117,40 kB)
GI_Zakres_zadan_studentow (pdf, 199,84 kB)
GI_Porozumienie_2021 (msword, 20,28 kB)
GI_Skierowanie_2021 (msword, 13,55 kB)
GI_Sprawozdanie_2021 (msword, 16,19 kB)