Dyplomowanie

Informacje ogólne

Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 26.06.2019 r. i obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przyjęte na Wydziale Geodezji i Kartografii zawierają dokumenty:

Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

Karta pracy dyplomowej

Karta_pracy_dyplomowej_2021 (pdf, 68,53 kB)

Oświadczenia do wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Ujednolicenie wymogów edytorskich prac dyplomowych wprowadza Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8 września 2016 oraz Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 Rektora Politechniki Warszawskiej, które mają zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) składanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej do stosowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

 

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, w terminie od dnia 26.05.2020 egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie Politechniki Warszawskiej.

Udział w takim egzaminie wymaga zgody wszystkich jego uczestników, w szczególności dyplomanta.

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w formie tradycyjnej powinni:

  1. Uzyskać w systemie APD akceptację przez Promotora złożonej uprzednio (w systemie APD) pracy dyplomowej (z weryfikacją w JSA). W przypadku, kiedy nie jest możliwe dołączenie pracy do APD np.: brak wprowadzonego promotora, zmiana tematu pracy dyplomowej należy pilnie skontaktować się z Dziekanatem droga mailową.
  2. Mieć spełnione wymagania określone w programie studiów oraz uregulowane zobowiązania wobec Uczelni.
  3. Dostarczyć do Dziekanatu p.128,127 dokumenty do obrony pracy dyplomowej. W tym celu należy mailowo skontaktować się z pracownikiem Dziekanatu zajmującym się danymi studiami i uzgodnić termin dostarczenia kompletu dokumentów.
  4. Zaakceptować: poprawność tekstów umieszczonych w suplemencie do dyplomu, zgodność danych osobowych znajdujących się w systemie USOS web (po otrzymaniu wiadomości na adres mailowy w domenie PW)

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w Dziekanacie w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:

W związku z Zarządzeniem nr 109/2021 Rektora PW z dnia 09.11.2021 uprzejmie informujemy, że prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w pisemnej bazie prac dyplomowych USOS APD i nie ma obowiązku ich drukowania.

1) Podanie o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej.

2) Oświadczenie autora pracy dyplomowej

3) Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji PW

4) Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora

Jeżeli student jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

5) Podanie o wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej

Podanie_o_wznowienie_studiow (pdf, 293,61 kB)

6) Potwierdzenie opłaty za konsultacje przed dyplomem (390zł studia magisterskie / 220zł studia inżynierskie) wniesionej na indywidualne konto studenta.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy