Dyplomowanie

Informacje ogólne

Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat Politechniki Warszawskiej

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przyjęte na Wydziale Geodezji i Kartografii zawierają dokumenty:

Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

Karta pracy dyplomowej (proszę wypełnić a następnie wydrukować, karty wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane)

Karta_pracy_dyplomowej_2021 (pdf, 68,53 kB)

Oświadczenia do wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Ujednolicenie wymogów edytorskich prac dyplomowych wprowadza Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 27 stycznia 2022 Rektora Politechniki Warszawskiej, które mają zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) składanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych.
Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej do stosowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu powinni:

  1. Uzyskać w systemie APD akceptację przez Promotora złożonej uprzednio (w systemie APD) pracy dyplomowej (z weryfikacją w JSA). W przypadku, kiedy nie jest możliwe dołączenie pracy do APD np.: brak wprowadzonego promotora, zmiana tematu pracy dyplomowej należy pilnie skontaktować się z Dziekanatem droga mailową.
  2. Mieć spełnione wymagania określone w programie studiów oraz uregulowane zobowiązania wobec Uczelni.
  3. Dostarczyć osobiście do Dziekanatu p.128,127 komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
  4. Zaakceptować: poprawność tekstów umieszczonych w suplemencie do dyplomu, zgodność danych osobowych znajdujących się w systemie USOS web (po otrzymaniu wiadomości na adres mailowy w domenie PW)

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w Dziekanacie w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:

Uprzejmie informujemy, że prace dyplomowe, oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej oraz oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej składane są w wersji elektronicznej w pisemnej bazie prac dyplomowych USOS APD, USOSWeb i nie ma obowiązku ich drukowania.

1) Podanie o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej.

Jeżeli student jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

2) Podanie o wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej

Podanie_o_wznowienie_studiow (pdf, 293,61 kB)

3) Potwierdzenie opłaty za konsultacje przed dyplomem (390zł studia magisterskie / 220zł studia inżynierskie) wniesionej na indywidualne konto studenta.

Karta obiegowa dla studenta lub absolwenta - jej uruchomienie następuje po egzaminie dyplomowym 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy