Dyplomowanie

Informacje ogólne

Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 26.06.2019 r. i obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przyjęte na Wydziale Geodezji i Kartografii zawierają dokumenty:

1) Ogólne zasady postępowania dotyczące pracy dyplomowej i dyplomowania, obowiązujące na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

2) Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

Karta pracy dyplomowej

Karta_pracy_dyplomowej_2021 (pdf, 68,53 kB)

Oświadczenia do wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Ujednolicenie wymogów edytorskich prac dyplomowych wprowadza Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8 września 2016 oraz Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 Rektora Politechniki Warszawskiej, które mają zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) składanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej do stosowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

Okładki do pracy dyplomowej (2 sztuki) należy odebrać z dziekanatu - po wcześniejszym umówieni się z pracownikami dziekanatu.

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, w terminie od dnia 26.05.2020 egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie Politechniki Warszawskiej.

Udział w takim egzaminie wymaga zgody wszystkich jego uczestników, w szczególności dyplomanta.

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w formie tradycyjnej powinni:

  1. Uzyskać w systemie APD akceptację przez Promotora złożonej uprzednio (w systemie APD) pracy dyplomowej (z weryfikacją w JSA). W przypadku, kiedy nie jest możliwe dołączenie pracy do APD np.: brak wprowadzonego promotora, zmiana tematu pracy dyplomowej należy pilnie skontaktować się z Dziekanatem droga mailową.
  2. Mieć spełnione wymagania określone w programie studiów oraz uregulowane zobowiązania wobec Uczelni.
  3. Dostarczyć do Dziekanatu p.128,127 dokumenty do obrony pracy dyplomowej. W tym celu należy mailowo skontaktować się z pracownikiem Dziekanatu zajmującym się danymi studiami i uzgodnić termin dostarczenia kompletu dokumentów.

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w Dziekanacie w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:

W związku z Zarządzeniem nr 41/2020 Rektora PW z dnia 18.06.2020 uprzejmie informujemy, że przy składaniu pracy dyplomowej w Zakładzie/Katedrze nie ma potrzeby składania płyty CD z zapisem cyfrowym pracy dyplomowej.

1) Podanie o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej.

2) Formularz danych osobowych do dyplomu

3) Formularz "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW" w języku polskim lub angielskim

4) Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Oświadczenie należy wygenerować z modułu APD systemu USOS

5) Karta zaliczeń studenta - języki obce

6) Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora
7) Potwierdzenie opłaty za dyplom (60zł) wniesionej na indywidualne konto studenta
8) Zdjęcia do dyplomu - 4 sztuki w formacie (4.5cm x 3.5cm)

Aby otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, należy dołączyć:

9) Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej w tłumaczeniu na język obcy oraz o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim

Dla osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2019:

Dla osób, które rozpoczęły studia od 01.10.2019 i osób wznawiających studia:

10) Potwierdzenie opłaty za odpisy (40zł) wniesionej na indywidualne konto studenta

11) Wydruk pierwszej strony pracy dyplomowej, zawierającej tytuł pracy w języku angielskim
12) Zdjęcie do odpisu dyplomu - 1 sztuka w formacie (4.5cm x 3.5cm)

Jeżeli student jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

13) Podanie o wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej

14) Potwierdzenie opłaty za wznowienie (80zł) i konsultacje przed dyplomem (390zł studia magisterskie / 220zł studia inżynierskie) wniesionej na indywidualne konto studenta.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Karty obiegowe