Dyplomowanie

Informacje ogólne

Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 26.06.2019 r. i obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przyjęte na Wydziale Geodezji i Kartografii zawierają dokumenty:

1) Ogólne zasady postępowania dotyczące pracy dyplomowej i dyplomowania, obowiązujące na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

2) Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Karta pracy dyplomowej

Karta_pracy_dyplomowej (pdf, 69,69 kB)

Oświadczenia do wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Ujednolicenie wymogów edytorskich prac dyplomowych wprowadza Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8 września 2016 oraz Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016 Rektora Politechniki Warszawskiej, które mają zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) składanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej do stosowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

Okładki do pracy dyplomowej (2 sztuki) należy odebrać z dziekanatu - po wcześniejszym umówieni się z pracownikami dziekanatu.

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, w terminie od dnia 26.05.2020 egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie Politechniki Warszawskiej.

Udział w takim egzaminie wymaga zgody wszystkich jego uczestników, w szczególności dyplomanta.

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w formie tradycyjnej powinni:

  1. Uzyskać w systemie APD akceptację przez Promotora złożonej uprzednio (w systemie APD) pracy dyplomowej (z weryfikacją w JSA). W przypadku, kiedy nie jest możliwe dołączenie pracy do APD np.: brak wprowadzonego promotora, zmiana tematu pracy dyplomowej należy pilnie skontaktować się z Dziekanatem droga mailową.
  2. Mieć spełnione wymagania określone w programie studiów oraz uregulowane zobowiązania wobec Uczelni.
  3. Dostarczyć do Dziekanatu p.128,127 dokumenty do obrony pracy dyplomowej. W tym celu należy mailowo skontaktować się z pracownikiem Dziekanatu zajmującym się danymi studiami i uzgodnić termin dostarczenia kompletu dokumentów.

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w Dziekanacie w celu dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej:

W związku z Zarządzeniem nr 41/2020 Rektora PW z dnia 18.06.2020 uprzejmie informujemy, że od dnia 18.06.2020 przy składaniu pracy dyplomowej w Zakładzie/Katedrze nie ma potrzeby składania płyty CD z zapisem cyfrowym pracy dyplomowej.

1) Podanie o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej.
Podanie podpisuje tylko student. Promotor pracy dyplomowej przesyła mailowo do pracownika Dziekanatu, zajmującego się danymi studiami informację o wyznaczonym recenzencie pracy dyplomowej (recenzenta wyznacza Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego).

2) Formularz danych osobowych do dyplomu

3) Formularz "Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW"

4) Oświadczenie autora pracy dyplomowej

5) Karta zaliczeń studenta - języki obce

6) Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora
7) Potwierdzenie opłaty za dyplom (60zł) wniesionej na indywidualne konto studenta
8) Zdjęcia do dyplomu - 4 sztuki w formacie (4.5cm x 3.5cm)

Aby otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim, należy dołączyć:

9) Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej w tłumaczeniu na język obcy oraz o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim

10) Potwierdzenie opłaty za odpisy (40zł) wniesionej na indywidualne konto studenta
11) Wydruk pierwszej strony pracy dyplomowej, zawierającej tytuł pracy w języku angielskim
12) Zdjęcie do odpisu dyplomu - 1 sztuka w formacie (4.5cm x 3.5cm)

Jeżeli student jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dołączyć:

13) Podanie o wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej

14) Potwierdzenie opłaty za wznowienie (80zł) i konsultacje przed dyplomem (390zł studia magisterskie / 220zł studia inżynierskie) wniesionej na indywidualne konto studenta.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Karty obiegowe