Historia Wydziału w pigułce

30 czerwca 1921 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ówczesnego rządu Polski utworzył Wydział Mierniczy na Politechnice Warszawskiej. Na pierwszy rok studiów roku akademickiego 1921/22 przyjęto 38 kandydatów. Program studiów uwzględniał obszerny wykład nauk matematycznych, jako podstawy wyższego miernictwa oraz encyklopedyczne wiadomości ze wszystkich dziedzin, niezbędnych dla każdego inżyniera. W roku 1922 powstały dwie pierwsze katedry: zwyczajna Miernictwa I i nadzwyczajna Miernictwa II (później: Katedra Podstaw Geodezji).

W roku 1925 zmieniono nazwę Wydziału z Mierniczego na Geodezyjny. W tym też roku powołano trzecią na Wydziale Katedrę Astronomii Praktycznej. W roku akademickim 1925/26 wręczono absolwentom pierwsze dyplomy inżyniera geodety.

Z początkiem roku akademickiego 1933/1934 ze względów oszczędnościowych postanowiono połączyć trzy Wydziały: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Wodnej i Geodezyjny w jeden pod nazwą Wydziału Inżynierii, którego absolwenci uzyskiwali stopień inżyniera mierniczego. W ramach Wydziału Inżynierii funkcjonowały: Oddział Komunikacji i Miejski, Oddział Budownictwa Wodnego i Melioracji i kontynuujący tradycje geodezyjne Oddział Mierniczy. W latach 1925-1945 ukończyło Wydział 318 inżynierów w tym 7 kobiet. Pierwsze kobiety ukończyły Wydział w roku 1929/30.

Po wybuchu II Wojny Światowej została zawieszona działalność Politechniki Warszawskiej, w tym również Wydziału Inżynierii i Oddziału Mierniczego. Jednak szkolenie odbywało się dalej w formie konspiracyjnej - już pod nazwą Wydział Mierniczy. Studia te ukończyło 21 absolwentów.

W lutym 1945 roku ruszyła odbudowa Politechniki Warszawskiej.  Z początkiem roku akademickiego 1945/1946 rozpoczął pracę Wydział Geodezyjny. W roku 1947 rozpoczęto zakładanie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego PW w Józefosławiu niedaleko Piaseczna, które do chwili obecnej współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się geodynamiką i obserwacjami sztucznych satelitów Ziemi.
Od roku 1948 zorganizowano studia dwustopniowe – inżynierskie trzyletnie oraz magisterskie pięcioletnie. Otworzono również inne formy kształcenia: studia zaoczne, eksternistyczne i wieczorowe.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 1954 r. dotychczasowy Wydział Geodezyjny zmienił nazwę na Wydział Geodezji i Kartografii, która jest aktualna do dnia dzisiejszego. W tym czasie zreorganizowano Wydział i utworzono Katedry: Podstaw Geodezji, Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych,  Astronomii Geodezyjnej, Geodezyjnego Urządzania Terenów Rolnych i Leśnych, Katedrę Geometrii Wyższej, Katedrę Kartografii, Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej oraz Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń Geodezyjnych. W związku z intensywnym rozwojem technik reprodukcyjnych w kartografii, w roku akademickim 1967/68 na Wydziale utworzono Oddział Poligrafii.
Pod koniec lat sześćdziesiątych rozpoczęto budowę pawilonów Ośrodka Szkoleniowego w Grybowie,  stanowiącego poligon doświadczalny zarówno w zakresie dydaktyki jak i badań naukowych do dnia dzisiejszego. Od początku roku akademickiego 1970/71 Wydział Geodezji i Kartografii zmienił strukturę organizacyjną. W miejsce Katedr powołano wówczas cztery instytuty: Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej,  Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Instytut Geodezji Gospodarczej oraz Instytut Poligrafii z drugim kierunkiem kształcenia – „chemia”, później zmienionym na „papiernictwo i poligrafia”.

W 2005 roku Instytut Poligrafii wraz z kierunkiem „papiernictwo i poligrafia” został przeniesiony na Wydział Inżynierii Produkcji. W tym samym roku z udziałem pracowników Wydziału Architektury - utworzono kierunek studiów „gospodarka przestrzenna”. Wychodząc z kolei naprzeciw potrzebom współczesnej gospodarki w roku 2015 uruchomiono kierunek „geoinformatyka”, w związku z czym na Wydziale prowadzone są obecnie studia na trzech kierunkach.

Zasadnicze zmiany w strukturze Wydziału nastąpiły w roku akademickim 2007/08: zniesiono instytuty i powołano sześć zakładów. Od 1 kwietnia 2008 r. Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej oraz od 1 lipca 2009 r. Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym zostały przekształcone w Katedry o tych samych nazwach, natomiast z dniem 1 września 2014 r. Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych przekształcił się w Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych.

1 grudnia 2020 r. ujednolicono strukturę jednostek przemianowując wszystkie na Zakłady, nadając ostatniej nieco zmienioną nazwę Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych. Taka struktura Wydziału funkcjonuje w chwili obecnej:

Do tej pory studia na Wydziale Geodezji i Kartografii ukończyło ponad 10 tys. absolwentów.